ANNONS

 

    Nyheter

Detta är Nyhetssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 10 november 2017 klockan 16.25.

 

Alliansen
enas om
förslag till
budget för
Täby 2018

Oförändrad skatt

Alliansen i Täby presenterade den 10 november 2017 sitt budgetförslag för Täby kommun valåret 2018. Fokus är på välfärdens kärna dvs skolor, förskolor och äldreomsorg. Dessutom satsar Alliansen på miljö och trygghet.

Alliansen i Täby består av fyra partier: Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD).

Alliansens budgetförslag har undertecknats av partiernas lokala gruppledare Leif Gripestam (M), Hans Ahlgren (L), Annica Nordgren (C ) och Camilla Brodin (KD).

De fyra gruppledarna framhåller inledningsvis att Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid.

Täby utvecklas och växer. Nya bostäder planeras och byggs i allt större omfattning. Antalet nya Täbybor ökar rekordartat.

Planläggningen för nya bostäder i Roslags-Näsby, Täby Park och i Arninge-Ullna är i full gång. Samtidigt pågår ett arbete om hur centrala Täby ska utvecklas fram till år 2050.

Kapacitetsstark kollektivtrafik är viktigt för Täbyborna. Roslagsbanan rustas och blir mer robust. Genom överenskommelsen i Sverigeförhandlingen förlängs Roslagsbanan in till Stockholms city via Odenplan.

Den uttalade ambitionen från både Täby kommun och Stockholm Nordost är att Roslagsbanan också ska förlängas till Arlanda. Samtidigt finns det utmaningar vad det gäller trafiken och framkomligheten i Täby.

Att kunna ta sig inom, från och till kommunen med bil, cykel och kollektivtrafik är prioriterat. Alla trafikslag behövs.

I och med Täbys positiva utveckling blir vi fler Täbybor. Det ökar antalet barn som behöver barnomsorg och som börjar i skolan, skriver Allianspartierna i sitt budgetförslag.

Skoleleverna och deras föräldrar har valfrihet att välja vilken skola de vill gå i, det är något vi värnar.

Täbys skolor håller mycket hög kvalitet och är bland de allra bästa i landet. Det bidrar aktivt till Täbys starka varumärke.

Alliansen i Täby vill också fortsätta stärka kommunens näringsliv och utveckla ett ännu bättre företagsklimat.

Täby kommun har under året utrett förutsättningarna för en etablering av ett Science park dvs ett samarbete mellan näringsliv, forskning och utbildning.

En arkitekttävling planeras för Tibble/Åva-triangeln. Den är en av platserna för ett möjligt näringslivskluster samt bostäder, utbildning och idrott i ett kollektivtrafiknära läge.

Även om det går bra för Täby finns det en oroande utveckling i Sverige. Bostadskrisen blir allt värre med en växande bostadskö. Bostadspriser som har stigit i högre grad än hushållens intäkter.

Tudelningen på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda är en av Sveriges största utmaningar framöver. Utanförskapet är stort bland nyanlända och personer med kort utbildning.

Klyftan mellan dem som har och inte har utbildning och arbete förstärks samtidigt som matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar.

Krisen inom polisväsendet fortsätter samtidigt som en ökad grövre kriminalitet breder ut sig. Det leder i sin tur till en ökad känsla av otrygghet bland invånarna.

Trots ett akut behov av åtgärder och betydande reformer får detta stå tillbaka till förmån för kortsiktig ekonomisk politik i regeringens budget. Det ställer nu höga krav på kommunerna att själva hantera dessa utmaningar.

Integration och bryta utanförskap är en av vår tids viktigaste frågor. Där är arbete centralt. Vi varken litar eller väntar på att Arbetsförmedlingen ska kunna lösa denna utmaning.

Täby kommun satsar nu, tillsammans med en extern aktör, på en ny modell för att få fler av dem som står längst utanför arbetsmarknaden i arbete. Täby agerar proaktivt för att hantera regeringens brister.

Allianspartiernas budgetförslag för Täby kommun 2018 innehåller dessutom följande punkter:

Genomföra projekt tillsammans med näringslivet för att skapa integration och bryta utanförskap.

Oförändrad skatt under 2018.

Fortsätta med stöd för nyanlända att hitta bostad.

Förstärkta föreningsbidrag kopplade till integration.

Utredning kring digital ansökan för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Utreda med ambitionen att anlägga ytterligare en "friplass" (= liten idrottsplats) under 2018.

Höjning av förskolepengen med 2,25 % (6,1 miljoner kronor).

Höja skolpengen med drygt 2,8 % (19,6 miljoner kronor).

En uppdaterad och prioriterad underhållsplan för förskole- och skolgårdar.

Utreda biblioteken i syfte att bli mer tillgängliga genom breddat utbud.

Två miljoner kronor tillförs för att utveckla kulturskolans regionala samarbete och för att öka samverkan mellan kommunala och privata aktörer inom kulturskolan och grundskolorna i Täby.

Mörtsjöns elljusspår får ny belysning.

För skyltning av gröna entréer och framtagande av nya skyltar investeras 400 000 kronor.

Ta fram skyltprogram för huvudcykelstråk.

Ytterligare utveckling inom skogsvård och hästslåtter görs med 400 000 kronor under 2018.

Projektet "Artrika kraftlednings-gator" permanentas.

Visualisera och synliggöra kommunens miljöarbete genom digitala verktyg.

Utreda förutsättningarna för att införa en kemikalierådgivning.

Kvalitetspeng införs i hemtjänsten från och med halvårsskiftet 2018 till en kostnad av 3,5 miljoner kronor.

Grundersättningen för hemtjänstinsatser höjs med 9 miljoner kronor under 2018.

Pröva och införa fri ledsagning inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ambitionen är att den ska vara kostnadsneutral.

Utreda och införa servicelöften inom bygglovshanteringen och inom miljö och hälsa.

Förstärka bilburen rondering med väktare och/eller ordningsvakter samt hund till en årskostnad om en miljon kronor.

Utöka fältsekreterare med en tjänst 2018.

LYSSNA PÅ BUDGETMÖTET

Kommunfullmäktige i Täby beslutar om 2018 års budget på sitt sammanträde måndagen den 27 november med start redan klockan 13.00.

Budgetmötet äger rum i fullmäktigesalen i det nya kommunhuset på adressen Esplanaden 3 i Täby centrum.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Man kan även lyssna på mötena via kommunens webbplats www.taby.se.

Publicerat: 10 november 2017.

 


ANNONS


 

Fondbolaget
Genesta
köper Arninge
Centrum
av Unibail-
Rodamco

Arninge Centrum består av två huskroppar som byggdes 1982 och 1988. Den nya ägaren Genesta planerar "en omfattande renovering av köpcentret, både in- och utvändigt".

 

Arninge Centrum i Täby får ny ägare. Fondbolaget Genesta har, på uppdrag av Genesta Nordic Real Estate Fund II (GNRE Fund II), köpt Arninge Centrum av Unibail-Rodamco.

Köpcentrumet omfattar 20 300 kvadratmeter. Köpet kungjordes den 13 september 2017.

– Vi är mycket nöjda med vårt första förvärv i Sverige med GNRE Fund II. Det säger David Neil, VD för Genesta, i ett pressuttalande. Han fortsätter:

– Arninge Centrum har en fantastisk potential och vi ser positivt på handelsverksamheten i Sveriges snabbväxande kommuner.

– Arninge Centrum är fondens sjunde förvärv i Norden. Vi fokuserar aktivt på att utöka vår portfölj av fastigheter i Sverige och i de andra nordiska länderna.

Området är, enligt Genestas beskrivning, på väg in i en urbaniseringsprocess som innefattar bland annat tusentals nya bostäder, nya satsningar på kollektivtrafik, mer handel och fler arbetsplatser.

Det säljande bolaget företrätt av Lars Åke Tollemark, som är CEO för Unibail-Rodamco Nordic Operations, framhåller i en kommentar:

– Genesta har förvärvat en fastighet med stor utvecklingspotential och vi kan nu fokusera på vår kärnverksamhet.

Genesta planerar en omfattande renovering av köpcentret, både in- och utvändigt, enligt fondbolagets webbplats.

Genesta är ett oberoende fondbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter på den nordiska marknaden.

Genesta har kontor i Sverige, Finland, Danmark och Luxemburg. Bolaget har cirka 30 anställda.

Publicerat: 24 oktober 2017.

 


ANNONS


 

Företagsklimatet:

Täby på 22:a
plats bland
Sveriges 290
kommuner

Täby kommun kom i år på 22:a plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsklimatet. Detta enligt Svenskt Näringslivs kommunranking 2017 som presenterades den 26 september.

Syftet med Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen. Den genomfördes under perioden januari–april 2017. En tredjedel bygger på statistik från SCB och UC.

Täby kommun sjönk med 10 placeringar från 12:e plats förra året ned till 22:a i år.

Täbys placeringar under de senaste åren: 8 (år 2009), 38 (2010), 16 (2011), 17 (2012), 18 (2013), 12 (2014), 6 (2015), 12 (2016) och 22 (2017).

När det gäller företagsklimatet har Täby kommun således för det mesta (utom år 2010) hållit sig med god marginal inom de bästa tio procenten av landets 290 kommuner.

Här nedan kan man se hur Täby kommun har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät:

Konkurrens från kommunen: 22

Skolans attityder till företagande: 29

Allmänhetens attityder till företagande: 38

Sammanfattande omdöme: 87

Tele- och IT-nät: 93

Kommunpolitikernas attityder till företagande: 100

Tillämpning av lagar och regler: 103

Tjänstemäns attityder till företagande: 105

Medias attityder till företagande: 116

Vägnät, tåg- och flyg: 123

Service till företag: 141

Tillgång till kompetens: 149.

Anmärkningsvärt är den stora förändringen i "Kommunpolitikernas attityder till företagande": Från plats 37 till 100 på ett år dvs en nedflyttning med 63 platser i förhållande till landets övriga kommuner.

En annan stor förändring finns i enkätfrågan "Tillgång till kompetens". Där har Täby kommun åkt ner hela 107 placeringar på ett år: Från plats 42 till plats 149.

Den enkätfråga som visar ett klart förbättrat resultat är "Tillämpning av lagar och regler". Där har Täby klättrat upp 15 steg sedan förra året: Från plats 118 till 103.

Här nedan kan man se hur Täby kommun har placerat sig i de delrankingar som baseras på statistik från SCB och UC:

Entreprenader: 1
Nyföretagsamhet: 3
Marknadsförsörjning: 4
Kommunalskatt: 5
Företagande: 6
Andel i arbete: 55.

Täby kommun har således mestadels synnerligen bra resultat i officiell statistik. Det gäller speciellt faktorn "Entreprenader" där Täby är suverän etta varje år under nio års tid!

"Entreprenader" visar andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet.

Genom att kommuner köper varor och tjänster av företagen undviks osund konkurrens från kommunen och näringslivet stärks, enligt Svenskt Näringsliv.

"Företagsklimat" är ett projekt från Svenskt Näringsliv. Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Se Täby kommuns detaljresultat i kommunrankingen genom att klicka här.

Se Stockholms Varjehandas sammanfattande artikel om kommunrankingen för hela landet med rubriken "Sveriges bästa företagsklimat finns i Solna" genom att klicka här.

Publicerat: 26 september 2017.

 


ANNONS


 

Två öppet-
hus-möten
inför beslutet
i år om Näsby
slottsområdet

Nu är det sista chansen för allmänheten att ge synpunkter på planläggningen för bostäder och verksamheter på området kring Näsby slott i Täby.

Förslaget till detaljplan godkändes för granskning av Stadsbyggnads-nämnden den 20 juni 2017.

Granskningen pågår mellan den 14 augusti och 4 september 2017.

Under granskningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida (www.taby.se) samt i kommunhusets entréhall och på Näsbyparks bibliotek.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in den 22 augusti 2017 klockan 15.00–19.00 och den 27 augusti 2017 klockan 11.00–15.00 på Näsby slott.

Från Täby kommun deltar politiker från Stadsbyggnadsnämnden och tjänstemän från Samhälls-utvecklingskontoret.

Representanter från fastighets-ägaren NIAM och Silver Life kommer också att finnas närvarande under öppet-hus-träffarna. Ingen föranmälan krävs.

Detaljplanen beräknas antagas av kommunfullmäktige under det fjärde kvartalet 2017.

Beslutet träder i laga kraft cirka fyra veckor därefter om det inte överklagas.

Publicerat: 13 augusti 2017.

 

Mottagare av Täbys priser och stipendier utsedda

Kultur- och fritidsnämnden utsåg den 24 april 2017 årets mottagare av priser och stipendier inom kultur och idrott, meddelar Täby kommun.

Årets kulturpris går till Inger Elevant. Hon är pianist, pianopedagog och gruppledare vid Friskis & Svettis i Täby.

Kulturstipendium tilldelas Justyna Krzyzanowska i musik och Felicia Selymes i konst.

Justyna Krzyzanowska studerar till klassisk harpist på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon ska under hösten 2017 resa till Skottland och studera en master vid konservatoriet i Glasgow. Justyna får 30 000 kronor som stöd till logi under studietiden.

Felicia Selymes är en konstnär som önskar att förverkliga sina skisser och ha en vernissage. Felicia får 15 000 kronor till fortsatt utveckling av sin konstverksamhet.

Årets idrottspris går till den 18-årige badmintonspelaren Viktor Aglinder, som är rankad etta i sin åldersgrupp i Sverige. Priset är 25 000 kronor.

Priset till årets ungdomsledare går till tre personer:
Fredrik Abrahamsén, Viggbyholms IK Ishockey.
Vesna Stanic, Täby Basketklubb.
Åsa Wild, Viggbyholms IK Fotboll.

Täby kommuns pris för att motverka rasism, diskriminering och intolerans går till Team Nordmark.

Teamet består av Mikael Nordmark och hans son Hugo som har en medfödd hjärnskada och behöver hjälp med allt i sin vardag. Team Nordmark har startat ett löparlopp, Glädjeruset, som arrangeras för tredje året i rad.

Publicerat: 26 april 2017.

 


ANNONS


 

Täby kommun: Tillfälligt boende för nyanlända kan lösas utan modulhus

Täby kommun tar över verksamheten efter Migrationsverkets asylboende i det forna Täby Park Hotell på Kemistvägen 30 i Täby. Fotograferat den 25 februari 2017.

 

Täby kommun tar efter för-handlingar över Migrations-verkets asylboende i Täby. Migrationsverket kommer att avveckla sin verksamhet i kommunen. De boende som har fått uppehållstillstånd kommer att bo kvar och barnen får behålla sina skolplatser. Det meddelade Täby kommun den 15 mars 2017.

– Det här innebär att frågan om modulbostäder har kommit i ett helt annat läge än i många andra kommuner. Dessutom kommer detta främja integrationen då barnen får möjlighet att gå kvar i skolan och slipper flytta till andra kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

– Vi har tidigare meddelat Migrationsverket och staten att vi inte har klarat av mottagandet för att det inte funnits tillgång till boenden. Vi har också krävt att de som får uppehållstillstånd och redan bor i Täby ska fördelas till kommunen.

– Att ta över de tillfälliga boendeplatserna kommer främja integrationen samtidigt som vi inte kommer behöva inrätta ytterligare skolplatser i Täby, säger Leif Gripestam.

På sin Facebook-sida utvecklar Leif Gripestam resonemanget ytterligare:

– Täby kommun tar över lokalerna och kan placera nyanlända på det tillfälliga boendet. Därmed klarar vi mottagandet och kan undvika omfattande modulbyggnation. Vi klarar också skola och förskola i nuvarande omfattning.

– SVT rapporterar om att Täby nu löser frågan om tillfälliga bostäder för nyanlända genom att Migrationsverkets lämnar sitt stora asylboende i kommunen och Täby tar över lokalerna. Därmed blir det inga modulbostäder och barnen som gått i skolan i ett år kan gå kvar istället för att flyttas till en ny kommun.

– Den politiska striden mot staten måste därmed betraktas som framgångsrik, framhåller Leif Gripestam.

De övriga allianspartierna i Täby dvs Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) kommenterar positivt.

Hans Ahlgren (L): Täby kommun hyr in sig på Täby Park Hotell och vi kan därmed ta emot vår andel av nyanlända med uppehållstillstånd för 2016–17.

Annica Nordgren (C): Ett mycket välkommet beslut. De boende får gå kvar i sina skolor, övertagandet är bra för integrationen, flyktingpausen är slut och kommunen tar sitt ansvar.

Camilla Brodin (KD): Viktigt beslut vi kristdemokrater i Täby är med och beslutar och framförallt välkomnar.

Några officiella kommentarer från oppositionen i Täby dvs Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de Gröna (MP) och Sverigedemokraterna (SD) föreligger veterligen inte för närvarande. Inte heller från statliga Migrationsverket.

Lokalerna på Kemistvägen 30 ägs av fastighetsbolaget Täby Åkerby 12 AB i Linköping. De hyrs av Täby kommun från och med den 1 maj 2017.

Publicerat: 16 mars 2017.

 


ANNONS


 

Rolf Åbjörns-son (KD): Kultur-skymning
över Täby

– Nu pågår exploateringsarbete beträffande slottsparken. Såvitt jag kunnat utröna sker en kraftfull exploatering. Egentligen kan man i grunden undra varför ett exklusivt område av detta slag överhuvudtaget skall exploateras.

Det skriver Täbybon Rolf Åbjörnsson i en debattartikel till Täby Allehanda angående Näsby slottsområdet. Han är advokat, riksdagsman för Kristdemokraterna (KD) och styrelseledamot i det kommunala bolaget Täby Fastighets AB

– Täby har mycket mark och vi har ingen anledning att kränka våra få mycket speciella områden av parknatur för en förtätning av ett område som egentligen inte tål ytterligare exploatering. Särskilt inte om man avser att å ömse sidor om slottsbyggnaden uppföra kasernliknande byggnader i flera plan.

Rolf Åbjörnsson skriver vidare att hans huvudsakliga invändning är att Täby kommun inte har utnyttjat möjligheten att i det här sammanhanget överta slottsbyggnaden.

– Jag vet att exploateringsföretaget erbjudit att på fördelaktiga villkor ta över huvudbyggnaden. Enligt min mening bör en kulturminnesmärkt byggnad av detta slag ägas av kommunen.

– Självfallet kan kommunen upplåta driften till privata aktörer, men kommunen bör vara huvudman och säkerställa att ingenting förfars eller utnyttjas på ett stötande sätt.

– Allt är inte bara kommers och trångsint ekonomi utan allmänintresset måste också värna om immateriella värden som är berikande för en stabil demokratisk kultur, skriver Rolf Åbjörnsson i sitt debattinlägg.

Publicerat: 7 januari 2017.

 


ANNONS


 

Täby Enskilda Gymnasium vann film-tävling om batterier

Klass ES15 på Täby Enskilda Gymnasium vann förstapriset på 25 000 kronor i "The Battery Challenge" inom gymnasie-kategorin.

Prisutdelningen hölls i klassrummet på Täby Enskilda Gymnasium på Kemistvägen 1 i Täby den 8 december 2016.

"The Battery Challenge" är en rikstäckande filmtävling om hållbarhet.

Tävlingen går ut på att elever på högstadiet och gymnasiet från hela landet skapar egna kampanjfilmer på max 30 sekunder.

Filmerna ska uppmuntra till att använda laddningsbara batterier i stället för engångsbatterier för att minska batteriavfallet.

Satsningen vänder sig framförallt till lärare och skolungdomar och genomförs av kommunikationsbyrån Kunskapskraft och Media på uppdrag av IKEA.

The Battery Challenge finansieras av Naturvårdsverket via Batterifonden.

Klass ES15:s vinnarfilm "Stop motion kortfilm" kan ses här.

Juryns motivering: Ett klassiskt men effektfullt grepp med stopmotion gör filmen tittarvänlig och rapp. Genom sitt berättande och slagkraftiga budskap förstår tittaren snabbt varför laddningsbara batterier är det enda rätta valet.

Publicerat: 15 december 2016.

 


ANNONS


 

Trafikskylt felstavad

Rettstavningsackademin (stavas endast på detta sätt) har fått syn på två trafikskyltar med olika stavning av samma ord: "signal" respektive "singnal". Svenska språket är lite lurigt eftersom ordet uttalas "singnal" men stavas "signal". Trafikskyltarna finns på Stockholmsvägen i Täby som byggs om på sträckan mellan Turebergsvägen och Attundavägen.

Publicerat: 27 oktober 2016.

 

Alliansens budgetförslag för Täby 2017: Sänkt skatt och söndagsöppet på bibliotek

De fyra partierna i den borgerliga Alliansen i Täby (M, L, C och KD) har nu kommit överens om ett gemensamt budgetförslag för kommunen 2017. Det framgår av Alliansens pressmeddelande den 15 september 2016.

Alliansen framhåller i meddelandet att Täby kommun står starkt med ordning och reda i den gemensamma ekonomin och god budgethållning.

– Kommunen ska ha en stabil ekonomi och låg skattesats. Vi ska hushålla med våra gemensamma skattepengar. Genom att trygga ekonomin skapar vi reserver för framtiden.

Det är de svagaste i samhället som drabbas hårdast när ekonomin inte håller. Därför är det viktigt att ha trygga och stabila kommunala finanser med ett överskott för framtida investeringar och god välfärd, enligt pressmeddelandet.

Budgeten är ett tillägg till kommundirektörens budget för 2017. I övrigt gäller Allians-uppdragen från 2015 och 2016. Budgeten i sin helhet kommer att presenteras under vecka 38.

Huvudförslagen i Alliansens Täbybudget är:

•  Sänkt skatt med 10 öre
•  Förstärkt förskolepeng
•  Bevara och utveckla biblioteken
•  Utredning om Science Park
•  Skapande av en miljödag.

– I ett läge där många andra kommuner aviserar om höjda skatter och neddragningar kan Täby istället satsa på viktiga fokusområden och sänka skatten.

– En skattesänkning är ett styrkebesked i tid av ekonomisk oro. Alliansen i Täby visar med besked att det politiska ledarskapet spelar roll.

Det säger Leif Gripestam, gruppledare (M) och kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har sett hur förskolor har haft utmaningar med att hantera bortfallet av förskolepengen under juli månad, då barn som ska börja förskoleklass avslutar sin förskoletid i juni.

– Därför gör vi en riktad satsning på förskolepengen med 5,9 miljoner kronor. Dessutom bevarar vi och fortsätter att utveckla biblioteken med söndagsöppet och större utbud.

Det säger Hans Ahlgren, gruppledare (L) och vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Kommunen utvecklar kontinuerligt sina miljömål och genomför ett flertal förbättringar. Till 2050 ska Täby kommun vara koldioxidfri.

– För att ytterligare stärka vår miljöposition vill vi inrätta en årlig miljödag riktad till Täbyborna, föreningar och företag i Täby, med inspiration och erfarenhetsutbyte samt utdelning av Täbys miljöpris.

Det säger Annica Nordgren, gruppledare (C ) och ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

– Just nu pågår förhandlingar inom ramen för Sverigeförhandlingen om att förlänga Roslagsbanan till Stockholm city via Odenplan. Dessutom arbetar vi för att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda.

– Täby har en unikt strategisk plats för innovativa företag. Därför vill vi utreda förutsättningarna för att etablera en Science Park i kommunen.

Det säger Camilla Brodin, gruppledare (KD) och ordförande i Arbetsmarknads- och näringslivsutskottet.

Socialdemokraterna i Täby har så vitt Täby Allehanda vet ännu inte kommenterat Alliansens budgetförslag i Täby eller presenterat något eget budgetförslag.

Detta gäller även för de övriga två oppositionspartierna i Täby: Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Täbys kommunfullmäktige kommer att besluta om budgeten för nästa år på sitt sammanträde den 28 november 2016.

Kommunfullmäktiges 61 mandat (dvs ordinarie ledamöter) fördelas under den pågående mandatperioden (15 oktober 2014–14 oktober 2018) så här:

Moderaterna (M): 24
Liberalerna (L): 16
Socialdemokraterna (S): 8
Miljöpartiet de Gröna (MP): 5
Centerpartiet (C): 4
Kristdemokraterna (KD): 2
Sverigedemokraterna (SD): 2.

Alllianspartierna i Täby dvs M, L, C och KD har således tillsammans 46 mandat. De övriga partierna dvs S, MP och SD har sammanlagt 15 mandat.

Detta innebär med all säkerhet att Allianspartiernas gemensamma budgetförslag för Täby kommun 2017 kommer att antas.

Publicerat: 20 september 2016.

 


ANNONS


 

Kunskaps-
skolan Täby
tar emot fler
årskurser
i ombyggda
lokaler

Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren talade på invigningen av de nyrenoverade lokalerna hos Kunskapsskolan i Täby den 29 augusti 2016.

 

Den 29 augusti klockan 15 nyinvigdes Kunskapsskolan Täby. Ceremonin hölls utomhus på skolgården för elever, föräldrar, lärare och inbjudna gäster. Därefter visades de ombyggda lokalerna för intresserade.

Kunskapsskolan Täbys årskurs 6–9 har funnits sedan år 2000, men från och med i höst tar skolan också emot elever i årskurs 4 och 5 i sina utökade och nyrenoverade lokaler.

Detta firades med en invigningsceremoni. Korta anföranden hölls av Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren, Täby kommuns utbildningschef Patrik Forshage och Barn- och grundskole-nämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L).

Utöver lokalvisningen presenterades skolans fotbollsprofil och bjöds på tårta med skolans logotyp.

Kunskapsskolan med grundskolor för årskurs 4–9 och Kunskapsgymnasiet är en del av Kunskapsskolan i Sverige.

Skolornas viktigaste kännetecken uppges vara arbetssättet med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Numera har Kunskapsskolan i Sverige 29 grundskolor och sju gymnasier med drygt 1 100 medarbetare och över 11 000 elever.

Kunskapsskolan Täby ligger vid Centralvägen men har adressen Källtorpsvägen 4 (f d Maskinvägen 4).

Täby kommuns utbildningschef Patrik Forshage medverkade som talare i nyinvigningen av Kunskapsskolan ...

... liksom Barn- och grundskole-nämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L).

Kunskapsskolans rektor Callie Carning berättade om ombyggnaden och guidade runt i lokalerna.

Skolans ägare representerades under nyinvigningen i Täby av styrelseledamoten Calle Emilsson.

 

Kunskapsskolan i Sverige AB, som driver grund- och gymnasie-skolorna, ägs av Kunskapsskolan Education Sweden AB.

Moderbolaget Kunskapsskolan Education är ett onoterat bolag vars största ägare är Peje Emilsson med bolag och familj (60%).

Investor är näst största ägare (38%).

Moderbolaget Kunskapsskolan Education arbetar med att utveckla ett internationellt nätverk av skolor som följer hela eller delar av Kunskapsskolans arbetssätt, the KED Program.

Idag omfattar nätverket omkring 5 000 elever i skolor i USA, Indien, Storbritannien och Holland, enligt företagets hemsida.

Publicerat: 3 september 2016.

 

Fel färg i Täbys kommunvapen på kommunal förskola

Felfinnarfreningen (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en felaktig färg (nämligen svart) i Täbys kommunvapen. Det sitter på ytterväggen till den relativt nybyggda kommunala Brinkens förskola i Östra Vallabrink – alltså i offentlig miljö.

Enligt Täby kommuns hemsida angående den grafiska profilen utgör logotypen en sammansättning av Täbys symbol (= kommunvapnet) och ett ordmärke (= namnet TÄBY skrivet i det unika typsnittet Risbyle).

Där står även att "Täbys grundlogotyp är blå med vitt kors". Således blå färg, inte svart.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Täby har
anlagt en
discgolfbana –
eller är det en
discolfbana?

Rettstavningsackademin (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en lustig stavning på skyltar i den av Täby kommun nyligen anlagda discgolfbanan i skogen mellan Erikslund och Östra Vallabrink.

På skyltarna står det som synes "discolfbana" utan ett g. På kommunens webbadress längst nere på skyltarna står det "taby.se/discgolfbana" med ett g.

Discgolf eller frisbeegolf är en sport som fungerar ungefär som vanlig golf. I stället för klubbor använder man en eller flera discar/frisbees per person.

Hålen utgörs av metallkorgar på denna 9-hålsbana, som är gratis att spela på.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 


ANNONS


Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Ungdomarnas nya mötesplats
Esplanad i Täby centrum
öppnas den 8 november

Mötesplatsen Esplanad erbjuder kaffebar, bibliotekshörna, sittgrupper och läsplatser samt black box med scen, musikstudio, replokal och rum för skapande verksamheter.

 

Onsdagen den 8 november 2017 klockan 13.00 invigs Esplanad. Den är den nya mötesplatsen i Täby för ungdomar i åldern 16–21 år. Under invigningsdagen är det öppet hus klockan 11.00–17.00 för allmänheten i alla åldrar. Detta är ett av få tillfällen då allmänheten får besöka denna "jämställda offentliga miljö". Esplanad ligger i Täby kulturhus (som fram till i somras hette Bibliotekshuset) och har en egen ingång med adress Esplanaden 15 vid Täby torg.

På invigningsdagen kommer Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp att hålla tal och klippa band. Kommunen bjuder på alkoholfritt bubbel och tilltugg.

På kvällen blir det invigningsfest för unga mellan 16 och 21 år klockan 18.30–21.00. Då uppträder artisten Blenda och bandet Mint på scenen. Kommunen bjuder på välkomstdryck och tilltugg. Alla får dessutom var sin goodie bag.

Esplanad kommer därefter att hålla öppet måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 11–21 och fredagar klockan 11–23.

Syftet med Esplanad är att erbjuda möjlighet för unga att utveckla intressen. Kreativitet, nyskapande och kultur står i fokus. En viktig grundpelare för mötesplatsen är att ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen och skapandet av innehållet på Esplanad. Mötesplatsen ska vara jämställd och välkomnande för alla och är HBTQ-certifierad.

Lokalerna är nyrenoverade och ligger i gatuplanet till det hus som fortfarande renoveras vid Täby torg. Lokalerna är avsedda för bland annat konserter, kurser, föreläsningar och andra evenemang. Det finns en spegelsal med möjlighet till aktiviteter som dans, yoga och teater.

Den tidigare arkaden (pelargången) på utsidan av Täby kulturhus (f d Bibliotekshuset) har numera byggts in. Det gör att husets gatuplan har blivit större än tidigare. Förut låg Föreningsgården och Dagcentralen där.

I en konstateljé ges förutsättningar för den som vill utvecklas inom skapande och design. För musikintresserade ungdomar finns replokaler och musikstudio för musik- och filmproduktion. Dessutom finns en lounge med café och studieplatser.

För Esplanads besökare, det vill säga ungdomar 16–21 år, finns en lounge med café och studieplatser innanför entrén till den nya mötesplatsen.

 

Den 31 oktober hölls pressvisning tillsammans med ansvariga politiker och tjänstemän. I pressvisningen medverkade bland andra kommunalpolitikerna Robert Stopp (L), Birgitta Kaasik (M) och Johan Algernon (M) samt kommunens kultur- och fritidschef Erik Heribertson och Esplanads projektledare Linda Lengheden.

Bakgrunden till Esplanad är att det år 2013 genomfördes en livsstilsstudie i Täby. Cirka 2 500 barn och ungdomar svarade på frågor om bland annat trivsel på fritiden, trygghet och önskemål om mötesplatser.

Enkätsvaren i undersökningen samt kultur- och fritidsverksamhetens besöksstatistik visade att det fanns genusrelaterade mönster i de ungas fritidsvanor. Fritidsgårdar lockade generellt fler killar än tjejer. I kulturskolan och på biblioteken är situationen den omvända.

Ordet "fritidsgård" undviks för Esplanad. Man säger hellre "mötesplats för unga".

År 2015 startade projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar". Projektet omfattar både kompetensutveckling för berörda personalgrupper och ombyggnad av lokaler för att utveckla mötesplatsens fysiska miljö.

För att förstå vad ungdomar efterfrågar har man från projektets sida fört dialog med unga på gymnasieskolor i Täby. Målsättningen för projektet är att nå många ungdomar genom en nyskapande, lustfylld och kreativ miljö som erbjuder varierande aktiviteter.

Projektet har delfinansierats med stöd från det statliga Boverkets projekt "Jämställda offentliga miljöer".

Projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar" övergick under 2017 till permanent verksamhet. Arbetet sker i samverkan mellan Ung fritid, biblioteket, kulturskolan och kulturenheten.

En välutrustad inspelningsstudio för musik- och filmproduktion finns på mötesplatsen Esplanad i Täby. Mixerbordet sköts av fritidsledaren Jörgen Oscarsson, som ansvarar för event-, studio- och replokalerna.


VIDEO (31 sekunder). Birgitta Kaasik (M), vice ordförande i Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd, testade ett trumset med trummor, pukor och cymbaler under pressvisningen i Esplanad den 31 oktober.


VIDEO (55 sekunder). Esplanads projektledare Linda Lengheden berättade om bakgrunden till och syftet med Esplanad under pressvisningen den 31 oktober.

Publicerat: 1 november 2017.

 


ANNONS


 

Leif Gripestam svarar på Täby Allehandas uppföljningsfrågor om avgångsbeskedet

Leif Gripestam (M) ute på det nya kommunhusets takterrass. Fotograferat den 1 juni 2017.

 

Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M) har nu, den 23 oktober, svarat på Täby Allehandas uppföljningsfrågor med anledning av hans avgångsbesked den 19 oktober 2017. Han kommer att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i samband med valet nästa år. Leif Gripestams svar är mycket försiktigt formulerade.

Fråga: Kommer du att fortsätta på något sätt inom kommunalpolitiken?
Svar: Inte som primär sysselsättning.

Täby Allehanda följde upp detta svar med en mer preciserad fråga: Kandiderar du till kommunfullmäktige? Leif Gripestam svarade: Får återkomma i den frågan.

Fråga: Kommer du att satsa mer på landstingspolitiken?
Svar: Mitt engagemang i landstingspolitiken har varit att arbeta med utvecklingen av kollektivtrafik, inte minst Roslagsbanan. Detta vill jag gärna fortsätta med.

Fråga: Kommer du att engagera dig mer på riksnivå?
Svar: Jag kommer fortsätta att marknadsföra högerliberala idéer. Detta kan ta sig många olika uttryck.

Fråga: Har ditt beslut något med den moderata arbetsstämman att göra?
Svar: Nej (se svaret på sista frågan).

Fråga: Har ditt beslut något med nomineringsprocessen att göra?
Svar: Nej.

Fråga: Har ditt beslut något med privatlivet att göra?
Svar: Nej, även om min fru säkert skulle uppskatta om jag vore hemma mer.

Fråga: Vem eller vilka är tänkbara som din efterträdare?
Svar: Det är inte min uppgift att svara på. Men det finns ett flertal kompetenta kandidater. Just nu pågår ett arbete i nomineringskommittén.

Fråga: Varför kom ditt beslut just nu (och alltså inte några månader tidigare innan nomineringsprocessen inleddes)?
Svar: Jag har varit kommunstyrelseordförande i 12 år när jag lämnar. Det är en lång tid i politiken och jag kommer vara den kommunstyrelseordförande som suttit längst tid sedan Gustaf Bergs dagar.
Just nu känns det som Moderaterna som parti är på rätt kurs. På riksnivå börjar ett ideologiskt förankrat valvinnarteam ta form. Vi har en politik som ger svar på samhällsutmaningarna här och nu, men även på sikt. Det känns tryggt. Samtidigt går det väldigt bra i Täby, vi uppnår resultat som andra kommuner bara kan drömma om. Läget är helt enkelt stabilt och då känns det som rätt tillfälle att lämna över i en ordnad process.

Publicerat: 23 oktober 2017.

 

Leif Gripestam (M) avgår som
kommunstyrelsens ordförande
efter valet i september 2018

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Leif Gripestam ses här vid sitt arbetsbord i det nya kommunhuset i Täby centrum – ett arbetsbord som han kommer att lämna om ungefär ett år. Fotograferat den 1 juni 2017.

 

Leif Gripestam (M) meddelade överraskande den 19 oktober 2017 att han efter moget övervägande har bestämt sig för "att efter 12 år lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i Täby i samband med valet nästa år". Det är ett överraskande besked med tanke på att han nyligen ställde upp för omval i den nu pågående nomineringsprocessen inom Moderaterna inför valet den 9 september 2018.

Han säger i ett uttalande att 12 år är en lång tid i politiken och att han är den kommunstyrelseordförande i Täby som har suttit längst sedan Gustaf Bergs dagar på 1940- och 1950-talet.

– Jag kommer självklart att fortsätta med höger-liberal opinionsbildning men jag känner att det helt enkelt är rätt tidpunkt att lämna över den lokala stafettpinnen till nästa generation moderata politiker i Täby. Det känns stabilt.

Åren som "Täbys starke man" beskriver han som händelserika i en tid när Täbys utveckling har tagit rejäl fart. Särskilt viktig har utvecklingen av Roslagsbanan varit. De beslut han har varit med om att fatta kommer att säkra att Täby framöver får kollektivtrafik till Stockholms city via Odenplan.

– Jag är väldigt nöjd med att utvecklingen av Täby Centrum, som jag inledde 2006, nu börjar färdigställas. Den stora asfaltsöken till parkeringsplats har nu växt fram till en levande stad. De tre andra utbyggnadsområdena Arninge-Ullna, Roslags-Näsby och Täby park börjar nu ta form.

Leif Gripestam är särskilt glad över att tidningen Dagens Samhälle korade honom till Moderat Mästare eftersom Täby har utvecklat Sveriges mest omfattande valfrihetssystem.

– Makt har under min tid som ordförande systematiskt flyttats från politiken till Täbyborna. Som ett led i detta har också skatten sänkts två gånger med sammanlagt 50 öre. Sedan jag började 2006 har skolresultaten förbättrats kraftigt. Idag är Täby en av landets främsta skolkommuner. Täbys kommuns ekonomi är urstark och vi har gått med överskott de senaste 12 åren, framhåller han.

– Täby har tjänat på att vi vågat stå upp mot staten och agerat på Täbybornas sida. Det är en fight som jag ser att framtidens moderatpolitiker kommer ta även framöver. Det är med gott samvete jag kommer lämna över en av Sveriges mest välskötta kommuner, avslutar Leif Gripestam.

Han nämner ingenting i sitt uttalande om vad han planerar att arbeta med i framtiden.

Täby Allehanda har ställt ett antal uppföljningsfrågor i ett mejl till Leif Gripestam och återkommer när han har svarat på frågorna.

Publicerat: 19 oktober 2017.

 


ANNONS


 

Nu kan man meditera till ljudfiler
i Centralparkens skulpturstråk

I invigningen av Skulpturstråkets meditationsfiler i Centralparken den 24 september medverkade från vänster Drömmen om det godas generalsekreterare Marie Boris-Möller, skulptören Carl-Gustaf Ekberg och meditationsexperten Anna Bornstein. Carl-Gustaf Ekberg bor i Djursholm och arbetar med skulpturerna i ateljén i Näsby slotts kulturhistoriska stallbyggnad i Täby.

 

Söndagen den 24 september 2017 klockan 13 hölls ännu en invigning i Centralparken i Täby kommun. Denna gång invigdes Skulpturstråket i sin nya version som ett meditationsstråk med intalade ljudfiler för varje skulptur i parken.

I invigningen medverkade som talare Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M), skulptören Carl-Gustaf Ekberg, Drömmen om det godas generalsekreterare Marie Boris-Möller samt författaren, journalisten och meditationsexperten Anna Bornstein. Från kommunen deltog även stadsträdgårdsmästaren Poa Collins och parkchefen Anna Feltelius. Invigningen samlade ett 30-tal personer.

– Genom denna aktivitet blir Skulpturstråket inte endast en permanent konstutställning öppen dag och natt året om utan även en mental kraftkälla, sade Carl-Gustaf Ekberg i en kommentar. Han tackade även familjen af Jochnick för bidrag till skulpturernas fullbordande.

Drömmen om det goda är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Drömmen om det goda är en hälso- och fredsmetodik utvecklad i samarbete med experter och lärare med syfte att skapa lugn och ro i skolans alla stadier

Centralparkens skulpturstråk består av nio bronsskulpturer skapade av Carl-Gustaf Ekberg. Till varje skulptur finns numera en ljudfil för meditation. Ljudfilerna utgår från skulpturens tema och är tänkta att leda in lyssnaren i en stunds avslappning.

Ljudfilerna är inspelade med en lugn och långsam meditationsröst av Anna Bornstein. Varje ljudfil är cirka fyra minuter lång. Meningen är att man ska kunna lyssna på ljudfilerna i sin mobiltelefon på plats framför skulpturerna. Appen kan laddas ned till mobiltelefonen från Apple App Store och Google Play men tyvärr inte från Windows Store/Microsoft Store.

Ljudfilerna kan dessutom höras på dator genom att klicka här.

Centralparken anlades år 1963. Under 2013–2014 rustades den upp till "en stadspark med ett högre rekreativt värde och ett mer varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter". Den extremt avlånga parken delas i en nordlig och en sydlig del, vilka möts under Centralvägen genom en gång- och cykeltunnel.

I Centralparken finns ett allmänt friluftsbad (Norskogsbadet), tennisplan, bouleplan, bollplaner, lekplatser, odlingslotter, utomhusgym, seniorgym, boulebanor och blomsterrabatter. I den norra delen av parken ligger den så kallade Fantasibacken, som är ett förädlat skogsparti med en promenadstig omgiven av många rhododendronbuskar.

Näraliggande parkeringsplatser finns vid Norskogsbadet.

Invigningen av Centralparkens meditationsstråk förrättades i strålande sensommarväder den 24 september inför ett 30-tal personer i "finrummet" söder om Centralvägen (som skymtar till höger i bakgrunden på fotot). Carl-Gustaf Ekbergs skulptur i förgrunden heter "Harmoni" och beskrivs på kommunens webbplats så här: "Harmoni betyder samklang. Två parter får anpassa sig till varandra och ta och ge frihet utan direkt beröring."

Publicerat: 25 september 2017.

 


ANNONS


 

Socialdemokraterna i Täby
begär att Johan Blix utesluts
ur partiet på grund av ÖKA

Täby kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande och Täby församlings förutvarande kyrkoherde Johan Blix meddelar att han just har avsagt sig sina kommunala uppdrag för Socialdemokraterna i Täby kommun.

På sin Facebooksida skrev han på tisdagskvällen den 19 september 2017 at han "har just avsagt mig mina kommunala uppdrag i Täby kommun som 2:e vice ordf i fullmäktige och ledamot av kommunfullmäktige."

Johan Blix skrev vidare att "det är ett mycket svårt – men nödvändigt – beslut eftersom man begärt (från SAP i Täby) att jag skall uteslutas ut partiet, skulle det kännas fel att vara kvar. Det hela beror endast på att jag ställt upp för ÖKA i kyrkovalet. Jag har många vänner i min kommunala grupp, troligen alla. Så det handlar inte om annat än partiets bestämmelser."

Bakgrunden till beskedet från Johan Blix kom onsdagen den 20 september i ett meddelande på Socialdemokraternas lokala webbplats:

"Med anledning av att Johan Blix aktivt valt att arbeta för ett annat parti inom kyrkopolitiken väljer en enig styrelse för Socialdemokraterna i Täby att lämna över ärendet till av den partistyrelsen utsedda uteslutningskommission för slutgiltigt fastställande."

– Våra stadgar är tydliga gällande illojalt arbete därjämte arbete för ett konkurrerande partis idéer och program. Det säger Markus Selin, vice ordförande för Socialdemokraterna i Täby, i en kommentar.

"I samband med påbörjad uteslutningsprocess har Johan Blix valt att entlediga sig från uppdragen som kommunfullmäktigeledamot samt 2:e vice ordförande i Täbys kommunfullmäktige", meddelar Socialdemokraterna.

– Vi kan bara beklaga att Johan Blix valde att gå den här vägen men vi vill samtidigt tacka honom för allt fina arbete han gjort för Socialdemokraterna såsom Täbyborna och önskar honom lycka till i framtiden, säger Markus Selin på webbplatsen www.socialdemokraternaitaby.se.

I kyrkovalet finns formellt sett inga partier. De sammanslutningar som väljarna röstar på kallas nomineringsgrupper.

I kyrkovalet den 17 september 2017 blev Arbetarepartiet–Socialdemokraterna den tredje största nomineringsgruppen i Täby församling. Den minskade från sex till fem mandat jämfört med det förra kyrkovalet.

I kyrkovalet den 17 september röstades Öppen Kyrka (ÖKA) in med två mandat i Täby församlings kyrkofullmäktige. Johan Blix är en av de ledande företrädarna för Öppen Kyrka i Täby församling och i Stockholms stift.

Öppen Kyrka beskriver sig själv som "en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan som är helt fristående från de politiska partierna och värnar om en öppen folkkyrka, där alla är lika välkomna".

Publicerat: 20 september 2017.

 

Kyrkovalet i Täby församling:
Posk fick flest röster –
Borgerligt alternativ tappade
hälften av sina mandat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) har blivit den största nomineringsgruppen i Täby församling efter kyrkovalet den 17 september 2017. Posk har fått 14 mandat, vilket är ett mandat mer än i förra valet. Den tidigare största nomineringsgruppen, Borgerligt alternativ (BorgA), har fått se antalet mandat halveras från 16 till 8.

Den tredje största nomineringsgruppen i Täby församling är Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s), som minskade från 6 till 5 mandat.

Alla de tre nya nomineringsgrupperna i Täby församling gjorde bra ifrån sig: Centerpartiet (c) erövrade 3 mandat, Sverigedemokraterna (SD) också 3 mandat och Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA) 2 mandat.

Fyra nomineringsgrupper kan därmed betrakta sig som vinnare i kyrkovalet i Täby: Posk, c, SD och ÖKA.

Antalet nomineringsgrupper i Täby församling har följaktligen fördubblats för den kommande fyraårsperioden: Från 3 till 6 grupper.

Valdeltagandet i Täby församling blev relativt högt: 21,67% för 2017 jämfört med 13,30% för 2013. En ökning med 8,37 procentenheter.

Antalet röstberättigade i Täby församling var 34 946 personer. Avgivna röster: 7 571. Giltiga röster: 7 448. Ogiltiga röster: 123.

Det preliminära resultatet för valet till kyrkofullmäktige i Täby församling 2017 visar följande röstfördelning enligt Svenska kyrkan den 18 september klockan 09.45:

2017 2013
Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 15,60 1162 5 18,31 841 6
Borgerligt alternativ (BorgA) 23,99 1787 8 44,90 2062 16
Centerpartiet (c) 8,22 612 3      
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) 38,83 2892 14 36,78 1689 13
Sverigedemokraterna (SD) 7,16 533 3      
ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla (ÖKA) 6,20 462 2

 

Publicerat: 18 september 2017 klockan 09.50.

 

Ökat intresse för kyrkovalet
– köer till vallokaler i Täby

Det förekom tidvis långa köer till Svenska kyrkans vallokaler den 17 september 2017. Här ses väljare köa för att avge sin röst i kyrkovalet i Täbysalen inom Täby församlings huvudbyggnad.

 

Vallokalerna för kyrkovalet söndagen den 17 september 2017 stängdes klockan 20. Därefter började sammanräkningen av de avgivna rösterna. Intresset för kyrkovalet i år förefaller vara större än för det förra valet för fyra år sedan (2013). Hur detta visar sig i valdeltagandet och valresultatet i Täby kommer att publiceras här när rösträkningen är klar.

Den 17 september hade således de Täbybor som är medlemmar i Svenska kyrkan (och som är 16 år eller äldre) möjlighet att välja representanter till kyrkofullmäktige på lokal nivå, stiftsfullmäktige på regional nivå och kyrkomötet på nationell nivå.

Från och med den 4 september 2017 och fram till och med valdagen kunde Svenska kyrkans medlemmar rösta i kyrkovalet. Det gick även att personrösta. På valsedeln kunde man kryssa för upp till tre personer.

Vallokalerna på själva valdagen var öppna klockan 9.00–10.30 och 12.30–20.00. Däremellen var det gudstjänst.

Vallokalerna fanns i Täby gård (vid Täby kyrka) på Vikingavägen 35, Vallatorpsskolan på Klövervallsvägen 81, S:t Olofs kyrka på Granitvägen 76, Tibble kyrka/Täby församlingshus på Attundavägen 3 (vid Täby centrum), Näsbyparks kyrka på Djursholmsvägen 59 och Kapellgården (Gribbylunds kapell) på Gribbylundsvägen 45.

Nomineringsgrupperna i Täby församling 2017 är Borgerligt alternativ, Centerpartiet, POSK – Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan, Socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och ÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla.

Täby församling hade 43 512 medlemmar år 2016. Detta kan jämföras med 69 288 invånare i Täby kommun. I Täby täcker församlingen och kommunen samma område.

Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade omkring 700 000 medlemmar. I årets kyrkoval förväntas fler personer ha röstat.

På den lokala nivån arbetar kyrkofullmäktige med sin styrelse kyrkorådet med församlingens mål och riktlinjer, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor: Allt från barngrupper, körer, diakoni (som är kyrkans sociala arbete) till krisarbete och internationellt engagemang.

På regional nivå finns det 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

På nationell nivå är kyrkomötet Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Valsedelsutdelare mötte väljarna i kyrkovalet den 17 september utanför Täby församlingsbyggnad/Tibble kyrka på adressen Attundavägen 3 vid Täby Centrum.

Publicerat: 17 september 2017.

 


ANNONS


 

Beslut i kommunfullmäktige:
Detaljplan för den nya stads-
delen Västra Roslags-Näsby

Täbys kommunfullmäktige beslutade måndagen den 4 september 2017 att anta detaljplanen för Västra Roslags-Näsby, del av Roslags-Näsby 28:7 m fl inom Roslags-Näsby i Täby kommun. Kommunfullmäktige godkände samtidigt en ny total projektbudget att inarbetas i verksamhetsplanen för 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 1 400 bostäder i en ny stadsdel med ny struktur och blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för handel, omsorg, kontor, skola, förskola, stadsdelspark och ett torg samt att bibehålla en del av befintlig bebyggelse och grönska.

Stadsdelen ska vara en hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur utmärkande för området, enligt tjänsteutlåtandet.

Stadsdelen, i dess mycket goda kollektivtrafiknära läge, ska ges en stadsmässig karaktär med varierat innehåll. Stadsdelen ska vara levande och trygg med en säker och attraktiv utformning av de offentliga miljöerna, framgår det vidare.

Området ska också upplevas som en del av Roslags-Näsby centrum och ha en god koppling till området öster om Roslagsbanan. Huvuddelen av planområdet ägs av Täby kommun.

Kommunen har genomfört en markanvisningstävling och ramavtal har tecknats med 17 exploatörer. Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 september 2017 var det första som leddes av dess nye ordförande Torsten Björnsson (M).

Publicerat: 4 september 2017.

 


ANNONS


 

Roslagsbanan testkör tågen
före nystarten 20 augusti

Sedan den 13 augusti fram till den efterlängtade trafikstarten söndagen den 20 augusti 2017 kommer Roslagsbanan tidvis att köra provtåg med full hastighet på sträckan mellan Djursholms Ösby (i Danderyds kommun) och Kårsta (i Vallentuna kommun). Tågen kan då komma att köra förbi stationerna utan att sakta in eller stanna. Samtidigt som Roslagsbanan kör provtåg testas även signal- och säkerhetssystemen på den aktuella sträckan. På fotot ses ett tåg under testkörning vid den ombyggda Ensta station. Alla foton i reportaget är tagna den 14 augusti 2017.

För att minska störande tågtrafikljud för de kringboende har höga bullerskyddsplank i olika färger uppförts på flera håll längs Roslagsbanan. Så här ser det ut exempelvis på Mårdvägen nära Ensta station. Kritik har redan framkommit på Facebook över att bullerskyddsplanken är fula, minskar trivsel och trygghet samt påminner om "berlinmur".

 

Söndagen den 20 augusti 2017 öppnas Roslagsbanans Kårstalinje igen, meddelar AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Österskärslinjen är fortsatt avstängd till och med den 9 december 2017. Ersättningsbussarna för Österskärslinjen fortsätter således fram till dess. Roslagsbanans tredje gren, Näsbyparkslinjen, går som vanligt.

Roslagsbanan genomgår fram till omkring år 2021 en lång rad förbättringar. Det byggs bland annat dubbelspår och nya fordon köps in. Tillgängligheten och säkerheten kommer att öka. Bullerskyddet förbättras. När arbetet är färdigt får Roslagsbanan ökad kapacitet och turtäthet.

Eftersom det för närvarande bara finns ett spår förbi Roslags-Näsby kommer Kårstalinjen att gå med begränsad trafik norr om Täby kyrkby fram till och med den 9 december. Det innebär att tåg mot Kårsta går en gång per timme, tåg mot Lindholmen två gånger per timme och tåg mot Ormsta fyra gånger per timme. Under rusningstid går tåget något oftare till Lindholmen och Kårsta.

Den 10 december 2017 är arbetet med dubbelspår färdigt. Trafiken återgår då till sex avgångar i timmen från Ormsta.

Förändringar för Roslagsbanans linje 28: Hållplatserna Bråvallavägen, Djursholms Ekeby och Enebyberg, som vanligtvis trafikeras av Österskärstågen, kommer under hösten istället att trafikeras av tåg som går mellan Stockholms Östra och Täby kyrkby.

Under Österskärslinjens avstängning påbörjas arbetet med att bygga om Hägernäs station och att bygga ett helt nytt resecentrum med ny station och ny bussterminal i Arninge.

Mer information finns på sl.se och sll.se/roslagsbanan.

Ensta station i Täby har flyttats en stationslängd (cirka 150 meter) söderut och fått en mittplattform mellan de båda järnvägsspåren.

Mellan Roslagsbanans stationer i Ensta och Visinge har en gång- och cykelbro anlagts. Till höger om bullerskyddsplanket ligger Stolpaskogen, som är Täbys stadsskog.

I år har stationerna Roslags-Näsby, Tibble, Ensta och Visinge rustats upp. Dessutom har 3,5 kilometer dubbelspår byggts på sträckan mellan Roslags-Näsby och Visinge. Nu är det dubbelspår på hela sträckan mellan Östra station i Stockholm och Täby kyrkby. Fotograferat från Centralvägens bro över Roslagsbanans förgrening av järnvägsspåren till Kårsta (i Vallentuna kommun) till vänster och till Österskär (i Österåkers kommun) till höger. Däremellan skymtar Åva gymnasium, Storstugan och Täby Centrum. Allra längst till höger ses Östra Banvägen.

Snart är Roslags-Näsby station ombyggd till en modern station med två nya mittplattformar, två vänthallar med hissar, rulltrappor och en planskild gångbro som leder över stationen. Detta innebär både ökad tillgänglighet och säkerhet för resenärerna som inte längre behöver korsa spåren eller vänta vid fällda bommar, enligt SL. Litet längre bort har det även byggts en ny och permanent gång- och cykelbro över järnvägen tätt intill Centralvägsbron. När Kårstalinjen börjar köras den 20 augusti 2017 öppnas den västra vänthallen. Den östra vänthallen öppnas samtidigt som trafiken rullar igång på Österskärslinjen den 10 december 2017. Fotograferat från Östra Banvägen vid Roslags-Näsby Centrum.

Tips: Man kan följa ombyggnaden av Roslags-Näsby station via en webbkamera i realtid genom att klicka här. Bilden uppdateras var femte minut.

Publicerat: 16 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Två döms till fängelse
för stöldkuppen mot
guldbutik i Täby Centrum

Attunda tingsrätt i Sollentuna meddelade den 29 juni 2017 dom i den uppmärksammade väpnade stöldkuppen den 27 februari 2017 mot guldbutiken Guldsmedjan på Biblioteksgången 9 vid köpcentret i Täby Centrum. Polisstationen i Täby ligger på Biblioteksgången 11.

Den ene gärningsmannen (A) döms för grov stöld (i två fall varav ett vid annat tillfälle), grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott till påföljden fängelse i två år och två månader. Den andre gärningsmannen (B) döms för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott till påföljden fängelse i ett år och fyra månader.

En tredje gärningsman avled på sjukhus efter att deras flyktbil hade kört av Danderydsvägen i Sollentuna efter stöldkuppen i Täby.

De två dömda gärningsmännen är födda 1992 och 1997. De har utlandsklingande namn och är hemmahörande i Kista i Stockholms kommun.

Polisen har tagit i beslag byggsäck, handskar, vapen (ett halvautomatiskt gevär av märket Ruger kaliber .22 Long Rifle) med tillhörande magasin och skarp ammunition, halsduk, skoskydd, engångsoveraller, skyddsväst, mask och narkotika.

De båda gärningsmännen ska betala skadestånd till Länsförsäkringar Gävleborg och till If Skadeförsäkring AB för stora skador på de två bilar som hade stulits och använts i samband med stöldkuppen. Båda bilarna har skrotats efter händelsen.

Attunda tingsrätt anser att följande är bevisat genom utredningen i målet. Vid 19.40-tiden den 27 februari 2017 kördes två stöldanmälda bilar, en Ford Mustang (mustangen) och en Porsche Cayenne (porschen), fram till butiken Guldsmedjan på Biblioteksgången 9 i Täby.

Porschen stannades medan mustangen upprepade gånger kördes in i butikens skyltfönster och dörr. Ur bilarna klev tre maskerade personer, klädda i vita engångsoveraller och blå skoskydd, varav två tog sig in i butiken.

En av dessa två gärningsmän bar på ett vapen som avlossades mot butikens entrédörr och mot en monter inne i butiken. Båda två hjälptes åt att lasta varor i en byggsäck som den tredje gärningsmannen sedan bar bort till porschen. Varornas värde har i efterhand uppskattats till cirka 1 300 000 kronor.

De tre gärningsmännen lämnade sedan platsen i porschen, som i hög hastighet kördes i samma riktning som den tidigare hade kommit ifrån. Det innebär att porschen efter inbrottet kördes längs gång- och cykelstråket Biblioteksgången i riktning mot öppningen mellan Storstugans två huskroppar. Porschen svängde sedan åt vänster, in på en smal gångväg.

Under tiden som inbrottet pågick befann sig butikens ägare och tre anställda i en verkstad bakom butiken. De hörde smällar från butiken och flydde till en angränsande butikslokal där de stannade tills polisen kom.

En polispatrull följde efter porschen som efter en stunds biljakt fick sladd, körde av vägen och voltade. Vid den voltade bilen greps gärningsman B och ytterligare en person, som senare avled på sjukhus till följd av sina skador. I anslutning till bilen påträffades även stöldgods, ett vapen och diverse kläder. Sedan en hundpatrull hade spårat från olycksplatsen greps gärningsman A i närområdet.

Tingsrätten konstaterar att kränkningsersättning vanligtvis inte utgår vid tillgreppsbrott som har skett i butikslokaler, annat än vid rån. Med hänsyn till att något hot inte har framförts till målsägandena utan att det i stället framstår som att gärningsmännen har varit helt ovetande om att målsägandena befunnit sig på platsen, anser tingsrätten inte att situationen är jämförbar med ett rån. Någon kränkningsersättning ska därför inte utgå till butikspersonalen.

Avseende påståendena om ringa narkotikabrott den 27 februari 2017 kan det konstateras att bägge gärningsmännen A och B har erkänt såväl bruk som innehav av cannabis.

Gärningsman A döms för (en annan) grov stöld den 17 januari 2017 samt för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott den 27 februari 2017. Straffvärdet för den första grova stölden uppgår till sex månaders fängelse.

Den grova stölden den 27 februari 2017 har ett straffvärde som motsvarar fängelse i drygt ett år och fyra månader. Straffvärdet för det grova vapenbrottet uppgår till ett år och två månader. Den samlade brottslighetens straffvärde uppgår enligt tingsrätten till fängelse i två år och två månader (således inte till tre år).

Gärningsman B döms för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott, allt den 27 februari 2017. Den grova stölden har ett straffvärde som motsvarar fängelse i drygt ett år och fyra månader. Straffvärdet för det grova vapenbrottet uppgår till ett år och två månader.

Den samlade brottslighetens straffvärde uppgår enligt tingsrätten till fängelse i två år för en vuxen person (således inte två år och sex månader). Gärningsman B var vid gärningstillfället 19 år gammal. Med beaktande av hans ungdom uppgår straffmätningsvärdet för hans del till fängelse i ett år och fyra månader.

I avgörandet har en rådman samt tre nämndemän deltagit. En av nämndemännen (en kvinna) är skiljaktig i fråga om skadeståndsyrkandet från guldbutikens personal. Den situation som dessa fyra målsägande befann sig i när de tog skydd från gärningsmännen måste ha varit i det närmaste lika obehaglig som vid ett rån, anser hon.

De båda gärningsmännen ska därför, enligt henne, solidariskt utge skadestånd med skäliga 5 000 kronor till var och en av de fyra målsägandena. Överröstad i denna del är hon i övrigt överens med majoriteten.

Publicerat: 29 juni 2017.

 


ANNONS


 

Täby Hembygdsförening firade 75 år där allt startade: Kvarntorp

Så här ser Kvarntorpsgården i Täby ut nu för tiden (fotograferat den 18 juni 2017). Kvarntorpsgården i två plan har genomgått åtskilliga reparationer och renoveringar sedan den byggdes 1949. På Kvarntorpsområdet fanns redan år 1635 en vattendriven kvarn. Den finns inte kvar men väl mjölnarens bostad. Här finns även ett av Sveriges minsta kapell (se nedan). Täby Folkdansgille disponerar dessa numera kommunägda kulturbyggnader, som kan hyras ut till fest, bröllop, dop, kurs och konferens.

 

Täby Hembygdsförening (THF) firade sitt 75-årsjubileum söndagen den 18 juni 2017 klockan 13–17 på Kvarntorpsgården med adress Näsby allé 72 vid E18 Norrtäljevägen i Täby. Hembygdsföreningen bildades just på Kvarntorp den 18 juni 1942. I jubileumsfirandet deltog sammanlagt fler än 100 personer.

75-årsdagen firades med kaffe och tårta, korv och dryck, tipspromenad och kubbspel, lokala låtar och kåseri av folkmusikgruppen Roslagsvår, bokbord och försäljning av THF:s skrifter och hemslöjdsalster samt bildspel med gamla foton.

I det lilla kapellet bjöd medlemmen Lars Åsbrink på filmvisning av kulturhistoriska intressanta spelfilmer, bland annat en musiksatt stumfilm med Charlie Chaplin.

Täby Hembygdsförenings ordförande John-Erik Larsson och vice ordförande Sture Möllerman (tillika redaktör för medlemstidningen "Hembygd i Täby") överlämnade priset till Tipspromenadens vinnare som blev paret Rolf och Birgitta Segerström.

Bland de många jubileumsfirarna fanns även den tidigare ordföranden Lothar Lammertz, den bildansvariga Marianne Giertz, "Fornminnesnytts" redaktör Leif Grönwall, den nya styrelseledamoten Caroline Morell och Täby Folkdansgilles ordförande (under hittills 38 år!) Lars-Olof Björklund (tillika gillets lokaluthyrare av den kommunägda Kvarntorpsgården).

En av initativtagarna till Täby Hembygdsförening var den legendariska lärarinnan Sophie-Louise Alexanderson (1870–1959), som då ägde Kvarntorp. Där organiserade hon en omfattande verksamhet med kurser och studiecirklar, framgår det av föreningens utställningsskärmar.

1925 köpte hon Kvarntorp – som då var ett torpställe under det stora Näsbygodset – och lät rusta upp de gamla byggnaderna. Torpstugan blev hennes bostad, ladugården gjordes om till en samlingssal (numera cafeteria) och en gammal visthusbod blev ett litet kapell.

Den stora byggnaden i två plan, Kvarntorpsgården, byggdes 1949. Dess stora sal på 150 kvadratmeter med ekparkett (perfekt som dansgolv) har plats för bord och stolar för upp till 150 personer.

Täby Hembygdsförening hade från början, dvs 1942, sin huvudsakliga verksamhet på Kvarntorp ända fram till 1957. Det året flyttade Hembygdsföreningen till den upprustade Ytterbystugan vid Roslags-Näsby Centrum och järnvägsstation. Ytterbystugan på Östra Banvägen 78 är fortfarande THF:s hemvist.

1944 sålde fröken Alexanderson Kvarntorp till Näsby Kapellstiftelse, men bodde kvar på Kvarntorp till sin död 1959. 1963 köptes Kvarntorp av Täby kommun, enligt bygdeband.se.

Under flera år därefter fungerade Kvarntorpsgården som kommunal ungdomsgård. Där har många av den tidens kända rock- och popband spelat, till exempel Hep Stars och Jerry Williams and the Violents.

Folkmusikgruppen Roslagsvår spelade och kåserade på scenen under Täby Hembygdsförenings 75-årsfest i Kvarntorpsgården.

Ett av Sveriges minsta kapell ligger i Kvarntorp. Det är en gammal visthusbod som 1926 byggdes om till ett litet vackert kapell där gudstjänster, vigslar och dop har förrättats. Efter ett par års välbehövligt renoveringsarbete under ledning av byggmästaren Torsten Persson återinvigdes kapellet den 24 september 1983 av komminister Bertil Palmqvist.

Täbybon och cineasten Lars Åsbrink ansvarade för filmvisningen med egen smalfilmsprojektor på jubileumsdagen den 18 juni i kapellet på Kvarntorp, för dagen kallat THF:s Kapell-Kinematograf. I det lilla kapellet finns endast tre bänkrader med plats för sex sittande personer på varje bänkrad dvs totalt 18 personer. Kyrkbänkarna kommer från Täby gamla kyrka efter dess renovering 1994.

En av de stumfilmer som visades i Kapell-Kinematografen den 18 juni var den här 12 minuter korta boxningsfilmen "The Champion" från 1915–1916 med Charlie Chaplin. Andra kortfilmer som visades var "World's First Movies 1893–1902", "The Devils Work" från 1909 och "A Weak-End Driver" från 1922.

Publicerat: 24 juni 2017.

 


ANNONS


 

Första spadtaget för skola,
förskola och idrottshall
i Hägerneholm i Arninge-Ullna


VIDEO (29 sekunder). Det var många som tog det första spadtaget för den blivande Hägerneholmsskolan och den blivande Hägerneholmshallen i stadsdelen Arninge-Ullna den 12 juni 2017. Först och främst flera barn från närbelägna förskolor – barn som om några år sannolikt själva kommer att gå i Hägerneholmsskolan och idrotta i Hägerneholmshallen. Spadtag togs även av en projektchef och fyra Täbypolitiker: Från mitten till höger ses Arconas projektchef Catrin Hansson, kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (L), Barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L) och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

 

Den 12 juni 2017 klockan 14 togs det första spadtaget till det som ska bli en skola, förskola och idrottshall i bostadsområdet Hägerneholm med start till höstterminen 2019. Därmed bebyggs ytterligare en pusselbit i det stora Arninge-Ullna-området i Täby.

Arcona har fått i uppdrag att genom totalentreprenad utföra såväl projekteringen som byggnads- och markarbetena för Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby. Projektet kommer att drivas i samverkan med Täby kommun genom ett strukturerat arbetssätt. Målet är att uppnå ett bra arbetsklimat, kostnadseffektiva lösningar och tidsoptimering, enligt Arcona.

Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt cirka 9 600 kvadratmeter fördelade på 2–4 våningar. Förskolan kommer att inrymma 110 barn och skolan 600 elever i årskurs F-6. Till skolbyggnaden kommer också en skolgård att byggas, anpassad för såväl förskolan som skolan.

Idrottshallen byggs i två plan med en total yta på cirka 3 200 kvadratmeter och en läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom kommer en 5-manna konstgräsplan att anläggas utomhus

Byggnaderna kommer att bli miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld (skolan) respektive Silver (idrottshallen). Det betyder att det ställs höga miljökrav på energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna kommer att ha gröna tak och ska vara väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

– Arcona är väldigt stolta över att få vara delaktiga i förverkligandet av kommunens lokalbehov. I synnerhet gällande lokaler där unga människor formas både fysiskt och intellektuellt. Vilket roligt och stimulerande projekt! Det säger Catrin Hansson, projektchef på Arcona.

Arcona är baserat i Stockholm och Uppsala. Företaget genomför uppdrag inom byggande och fastighetsutveckling i nära samverkan med kunder och leverantörer. Arcona är sedan tre år ett dotterbolag till norskägda Veidekke.

Byggherre för skolan, förskolan och idrottshallen i Hägerneholm är Täby kommun.

Hägerneholm ska bli ett område med stadsmässiga kvaliteter, framhåller kommunen. Det betyder att kvarteren utformas med en tydlig utsida och insida. Utsidan formar gaturummet/parkrummet medan insidan kan vara mer intim och lummig.

Upplevelsen av stadsmässighet ska vara starkast längs den genomgående lokalgatan Hägerneholmsvägen. Byggnaderna ska placeras längs en gemensam linje mot gatan. Entréer längs med Hägerneholmsvägen ska vara vända mot gatan för att skapa mer liv och rörelse och också öka tryggheten i området.

Varierande hustyper och arkitektoniska uttryck ska ge liv åt området.

Hägerneholm ska bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön, enligt Täby kommun. I planeringen av bostäderna har kommunen därför ställt särskilda krav på bland annat vegetation och dagvattenhantering. Det betyder att en stor del av husen kommer att ha så kallade gröna tak och att hårdgjorda ytor minimeras.

Det finns också flera dagvattendammar som tar hand om och renar regnvattnet i Hägerneholm. Den gröna miljön ska skapa "ett behagligt lokalklimat där parker, träd och dammar bidrar till att förbättra luften och reglera temperaturen".

Totalt kommer Hägerneholm att rymma drygt 1 200 bostäder, varav cirka 200 blir hyresrätter.

Täby FC:s ordförande Lars Estreen studerade bilden på den blivande Hägerneholmshallen i samband med det första spadtaget den 12 juni 2017. Publikkapaciteten i den fullstora hallen kommer att vara 500 sittande och ytterligare ett antal stående åskådare. Hägerneholmshallen kommer att slutbesiktigas om två år, våren 2019, och vara klar att träna och spela matcher i från höstsäsongen 2019. Täby FC kommer att få värdskapsuppdraget att driva hallen på kvällar och helger samt att sköta cafeterian alla dagar. Även klubbens kansli kommer att finnas där.

Täby FC (FC = Floorball Club) bildades 2006 och uppger sig vara världens största innebandyförening. Klubben bedriver verksamhet på både elitnivå och ungdomsnivå med totalt drygt 1 500 licensierade spelare. Täby FC har sina rötter i IFK Täby, Täby IS och Caperiotäby FC. Hemmaarenan för Täby FC:s representationslag i Svenska superligan för damlag och Allsvenskan för herrlag är Tibblehallen. Klubbens ungdomsverksamhet är störst i landet med 66 serieanmälda lag i alla åldersklasser. Täby FC har dessutom den i särklass största flickverksamheten.

Det här är bostadsområdet Hägerneholm i stadsdelen Arninge-Ullna i Täby kommun. Hägerneholm ligger mellan Arningevägen, Ullnavägen och Arninge arbetsområde. Hägerneholm genomkorsas av lokalgatan Hägerneholmsvägen. Första spadtaget den 12 juni 2017 togs i det delområde som betecknas "Skola och förskola" samt" Idrottshall" och som visas i detalj i nedanstående illustration. Karta: Täby kommun.

Detaljerad illustration över Hägerneholms delområde för skola/förskola (Hägerneholmsskolan) och idrottshall (Hägerneholmshallen) samt bollplan med konstgräs plus andra aktivitetsytor. Karta: Täby kommun.


Publicerat: 19 juni 2017.

 

Rosengården med över
40 sorters rosor vid
Täby Centrum återinvigd

Ordföranden i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd, Johan Algernon (M), i mitten på fotot, återinvigde den renoverade Rosengården i Åkerbyparken lördagen den 10 juni 2017. I invigningen deltog Brunnsoktetten (för dagen bestående av en sextett) i pergolan till vänster och uppskattningsvis så många som 150 åskådare. Ett nytt inslag i Rosengården är en liten fontändamm, som stod på önskelistan från medborgardialogen för två år sedan. Över 40 sorters rosor har planterats. Tillsammans med perenner kommer de att blomma i olika färger. I Rosengården växer nu även många trädsorter, såsom japansk magnolia, bergskörsbär, häggmispel, rönnbärsapel och äppelträd.

Rosengården (på fotot) är en del av den centralt belägna Åkerbyparken, som ligger mellan bostadshusen längs Åkerbyvägen och Marknadsvägen i den nordostliga förlängningen av Biblioteksgången i Täby Centrum. I bakgrunden till höger ses Storstugans höga bostadshus. Nästa etapp i Åkerbyparkens renovering omfattar parkområdet närmare Byängsskolan. Där ska det bli ny lekplats, ny fotbollsplan, ny belysning, aktivitetsyta och inte minst en dansbana. I ytterligare en etapp kommer området närmast Storstugan att renoveras. Det gäller således Plattorget, barrväxtpartiet och kryddträdgården.

Publicerat: 11 juni 2017.

 


ANNONS


 

Soligt och välbesökt firande av nationaldagen på Karby gård


VIDEO (33 sekunder). Den stora Nationaldagskören består av sångare från flera körer i Täby. Här ses och hörs Nationaldagskören sjunga "Välkommen, välkommen hit, vem du än är, var du än är" ur låten "Sverige". Text och musik av Joakim Berg från rockbandet Kent. Körledaren är Erik Wadman. Solisten heter Åsa Renman.

 

Vädrets makter var på sitt bästa humör när Täby kommun kultur och fritid arrangerade nationaldagsfirandet den 6 juni 2017 på konst- och kulturcentrumet Karby gård vid Bergtorpsvägen. Det blev både soligt och välbesökt. Uppskattningsvis sammanlagt 500 personer deltog i det närmare tre timmar långa firandet.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (L) hälsade klockan 14.30 nationaldagsfirarna välkomna i parken.

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Sven Fjelkestam (L) överlämnade minnesbevisen till cirka 50 nya svenska medborgare med utländsk bakgrund. Konferencieren Johan Taube (L) läste upp deras namn.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Ahlgren (L) överlämnade senare på eftermiddagen kommunens pris mot rasism, diskriminering och intolerans till Team Nordmark.

Av en tillfällighet företräddes Täby kommun under detta evenemang således av fyra liberaler.

Före, mellan och efter dessa programpunkter bjöds det på kulturell underhållning av Täby Folkdansgille, Täby Spelmansgille, Brunnsoktetten och Nationaldagskören, som består av sångare från flera körer i Täby.

För barnen blev det trolleri av Abellis magiska teater och ridning på ponnyhästar från Rönninge by.

I Karby gårds huvudbyggnad pågick utställningen "Städer & människor" med konstverk av elever i Täby kulturskola.

I Karby gårds västra flygel höll konsthantverksbutiken öppet under dagen.

Nationaldagsfirandet i Täby avslutades strax efter klockan 17 med långdans för besökarna.

Vy över parken från trappan till Karby gård i Täby. Till höger ses Hönshuset, numera modernt inredd festvåning, där kioskverksamhet bedrevs på nationaldagen. Till vänster i bakgrunden skymtar Tores Musikpaviljong.

Picknick i det gröna är ett uppskattat inslag i Täby kommuns nationalsdagsfirande i Karby gårds park. Karby gård med flygelbyggnader skymtar i bakgrunden.

Täby kommun uppmärksammar varje år en person, grupp eller organisation som har gjort insatser i kommunen för att motverka rasism, diskriminering och intolerans. Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Ahlgren (L), i mitten, överlämnade årets pris på nationaldagen till Team Nordmark. Teamet består av Mikael Nordmark och hans son Hugo, som har en grav medfödd hjärnskada och behöver hjälp med allt i sin vardag. Team Nordmark har startat ett löparlopp, Glädjeruset, som i augusti arrangeras för tredje året i rad. Loppet är öppet för alla oavsett funktionsvariation och har som mål att uppmärksamma barn och unga med flerfunktionshinder.

Täby kommunfullmäktiges förste vice ordförande Sven Fjelkestam (L), försedd med kommunens ordförandekedja, välkomnade cirka 50 nya svenska medborgare till Täby med diplom och minnesgåva under nationaldagsfirandet den 6 juni 2017 på Karby gård. Bakom honom ses Tores Musikpaviljong, som är uppkallad efter den framlidne initiativtagaren Tore Darelius.

Publicerat: 6 juni 2017.

 

Premiär för kommunfull-
mäktiges sammanträden
i nya kommunhuset

Så här såg det ut när Täbys kommunfullmäktige måndagen den 22 maj 2017 klockan 18.00 inledde sitt första sammanträde i det nya kommunhuset på Esplanaden 3 i Täby Centrum. Det var dygt en månad efter att Täbys nya kommunhus hade öppnat dörren för allmänheten på premiärdagen den 18 april.

Kommunfullmäktiges sammanträdessal utgör en del av entréplanet och kan avskärmas med skjutbara väggar. Fullmäktiges presidium sitter på det höj- och sänkbara podiet till höger. I förgrunden ses den ena av de två talarstolarna.

Väggarna är dekorerade med ett konstverk med naturmotiv av Roland Persson. Det består av tryckta bilder av trädstammar och grenverk på de befintliga perforerade väggskivorna samt av ett antal hängande blommor.

I fullmäktigesalen finns fyra kategorier av sittplatser: Längst borta i bakgrunden ses det upphöjda podiet med presidiebordet. Därefter kommer platser med bord för de ordinarie ledamöterna och bakom dem platser utan bord för ersättarna. Närmast i bild ses platser för åhörare. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för besök av allmänheten. Man kan även lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via ljudsändningar på internet såväl direkt under pågående möte som i efterhand. Det kommer ganska snart att bli möjligt att följa kommunfullmäktiges sammanträden via videosändningar på internet.

Publicerat: 29 maj 2017.

 


ANNONS


 

Täby församlings nya kyrko-
herde officiellt välkomnad
på högmässa med biskopen


VIDEO (99 sekunder). Högmässan med välkomnande av Täby församlings nya kyrkoherde ägde rum i den fullsatta Tibble kyrka söndagen den 21 maj. Välkomstmässan inleddes med körsång och procession. Korsbäraren heter Malin Strömstedt. Efter henne gick två ljusbärare från SKUM (Svenska Kyrkans UngdomsMässa). De efterföljande körsångarna representerade Tibble kyrkokör, Tibble vokalensemble och församlingens övriga körer. Täby kommun företräddes av kommunalrådet Camilla Brodin (KD). I processionen deltog även kyrkvärdar, diakoner, präster och dagens huvudperson kyrkoherden Michael Öjermo samt Roslags kontraktsprost Elisabet Munro och celebranten Stockholms stifts biskop Eva Brunne. Biskopen bar mitra (biskopsmössa), biskopskåpa (överplagg), stola (långt band runt nacken) och i handen kräkla (biskopsstav). Tibble kyrka har plats för 350 personer.

 

Täby församling inom Svenska kyrkan välkomnade officiellt sin nya kyrkoherde Michael Öjermo vid en välbesökt mottagningsgudstjänst i Tibble kyrka på bönsöndagen den 21 maj 2017. Han tillträdde befattningen redan den 15 mars 2017 så han har hunnit tjänstgöra 68 dagar, framhölls det i anföranden under välkomstceremonin.

Som kyrkoherde i Täby församling är Michael Öjermo chef för Svenska kyrkans största församling. Täby församling har för närvarande cirka 43 000 medlemmar av de snart 70 000 invånare som bor i Täby kommun. Församlingen och kommunen täcker samma område.

– Våra kyrkor är fantastiska. S:t Olof är som ett trevligt vardagsrum. De första kristna träffades hemma hos varandra. Gribbylunds minner om frikyrkans folkliga gudstjänster. Näsbyparks kyrka är en studiokyrka byggd för att prova nya former av gudstjänst. Tibble kyrka är ett fritt svävande gudstjänstrum ovan tid och rum. Täby kyrka är ett medeltida smycke med sina målningar av Albertus Pictor.

Det sade den nya kyrkoherden Michael Öjermo i sin predikan och fortsatte:

– I Täby församling kan vi fira gudstjänst i fem kyrkor, som påminner om nästan hela kyrkohistorien. Var och en påminner de om omistliga delar av vårt kristna arv. Så det är bara att fortsätta. Let's keep calm and carry on!

Tibble kyrka ligger på fjärde våningen i församlingsbyggnaden som har adressen Attundavägen 3 intill Täby Centrum. I församlingsbyggnaden finns också plats för pastorsexpedition, församlingsverksamhet, kapell och hobbylokaler.

Kyrkorummet är rektangulärt och domineras av de enorma glasmosaikväggarna. De upptar en yta av 950 kvadratmeter och är gjorda av dansken Mogens Jörgensen, enligt Kyrkguiden för Stockholms stift.

Michael Öjermo kommer närmast från tjänsten som kyrkoherde i Tyresö församling, där han har varit sedan 2010.

Han prästvigdes 1988 i Strängnäs stift efter en femårig prästutbildning vid Johannelunds teologiska högskola och Uppsala universitet.

Sedan prästvigningen har Michael Öjermo varit församlingspräst i Turinge-Taxinge församling, stiftsadjunkt för rekrytering i Strängnäs stift och kyrkoherde i Kista församling, Stockholms stift, innan han började i Tyresö.

Michael Öjermo har tagit en Master of leadership vid Lärarhögskolan i Uppsala, efter studier i ledarskap och organisation. Han är också Doctor in Ministry of Preaching vid The Lutheran School of Theology at Chicago.

Michael Öjermo föddes 1960, är gift och har två vuxna döttrar. Bor i radhus i Kista, Stockholms kommun.

Hans företrädare i Täby var den tillförordnade kyrkoherden Ulla Örtberg. Den senaste ordinarie kyrkoherden i Täby församling var Cecilia Nyberg, som sedan augusti 2016 är domkyrkokaplan i Visby domkyrkoförsamling på Gotland.


VIDEO (60 sekunder). Täby församlings nye kyrkoherde Michael Öjermo framhåller att han gärna vill kallas Micke. Här i videoklippet svarar Micke på Täby Allehandas fråga om målsättningen för Täby församling strax efter välkomstmässan i Tibble kyrka (i bakgrunden).


VIDEO (67 sekunder). Täby församlings kyrkorådsordförande Rolf E Ericsson (Borgerligt alternativ) svarar på Täby Allehandas fråga om vilken förväntan han har på den nye kyrkoherden. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Publicerat: 22 maj 2017.

 

Jan Björklund (L) på besök
i Täby: 35 nya poliser hit!

Utanför ingången till Täby Centrum ses från vänster kommunalrådet Camilla Ifvarsson (L), partiledaren Jan Björklund (L), kommunalrådet Hans Ahlgren (L) samt kommunpoliserna Mattias Tillberg och Jan Berlin. Fotograferat under Jan Björklunds kommunbesök i Täby den 17 maj 2017.

 

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna (L) som tidigare hette Folkpartiet (Fp), besökte Täby kommun under eftermiddagen och kvällen den 17 maj 2017. Liberalerna satsar på att förstärka Polisen i Sverige. För Täbys del skulle det innebära 35 nya poliser till kommunen inom fem till sju år. Till dess vill partiet att staten ger bidrag till kommuner så att fler ordningsvakter kan anställas. För Täbys del skulle det innebära 14 kommunala trygghetsvakter under övergångstiden.

Jan Björklund är en av Sveriges ledande politiker. Han är född 1962 i Skene i Västergötland. Bor numera i villa i Bromma i Stockholms kommun. Gift tvåbarnsfar. Militär yrkeskarriär: Major i armén. I den politiska karriären var han skolminister 2006–2007 och sedan utbildningsminister 2007–2014 samt dessutom vice statsminister 2010–2014.

Jan Björklunds besök i Täby kommun bestod av ett inledande besök i Polishuset på Biblioteksgången 11 i Täby Centrum, därefter en rundvandring med massmedia inne i köpcentrumet, ett efterföljande besök i det nya kommunhuset och en avslutande "after work" i restaurangen The Public.

Under besöket förklarade Jan Björklund att verklig frihet kräver trygghet. Därför föreslår Liberalerna fler poliser och trygghetsvakter i bland annat Täby.

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst polistäthet, enligt Liberalerna. År 2010 hade Sverige 216 poliser per 100 000 invånare. Antalet har sedan sjunkit till 200 år 2016. Genomsnittet i Europa uppges ligga på drygt 300 poliser per 100 000 invånare.

Inom fem till sju år ska antalet poliser öka från dagens cirka 20 000 till 25 000. Utbyggnaden ska stärka Polisens närvaro i hela Sverige, både i utsatta stadsdelar i storstäderna och på landsbygden.

Fullt utbyggd beräknas reformen kräva en finansiering på drygt fem miljarder kronor per år, enligt Liberalerna. För Stockholms del innebär detta 1 135 nya poliser. Av dessa ska 35 arbeta i Täby.

Det tar tid att utbilda fler poliser så att Sverige kan få totalt 25 000 poliser i tjänst. Under en övergångstid ska staten därför, enligt Liberalernas förslag, öronmärka bidrag till kommuner så att fler ordningsvakter kan anställas i kommunal regi.

Dessa kommunala trygghetsvakter ska samverka med Polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta kommuner ska prioriteras. Statsbidraget föreslås uppgå till 500 miljoner kronor per år. Det ska medfinansiera hälften av totalkostnaden, vilket möjliggör 2 000 trygghetsvakter.

Detta innebär 454 trygghetsvakter i Stockholm, varav 14 trygghetsvakter till Täby. Med "Stockholm" avser Liberalerna i detta fall sannolikt hela Stockholms län.


VIDEO (52 sekunder). Liberalernas partiordförande Jan Björklund förklarade under sitt besök i Täby kommun den 17 maj att lönen för poliser behöver höjas med 4 000 kronor per månad för att både kunna behålla befintliga poliser och attrahera så många nya poliser som behövs för att uppnå målet 25 000 poliser i hela Sverige. Till höger om honom står Hans Ahlgren (L), vice ordförande i Täbys kommunstyrelse.

Publicerat: 17 maj 2017.

 

Bo Hammerin lämnar Trygg i Täby – blir brottsförebyggande strateg i Norrtälje kommun


VIDEO (58 sekunder). Fritidsledaren Bo "Botte" Hammerin, Vallatorp, avtackades den 16 maj 2017 i Täbys nya kommunhus. Han slutar sin tjänst som utvecklingsledare för det brottsförebyggande arbetet i Täby den 19 maj. Han tillträder därefter en ny tjänst som brottsförebyggande strateg i Norrtälje kommun. Bo Hammerin har arbetat i Täby sedan 1978, sedan 2001 med Trygg i Täby. I videoklippet svarar han på frågan "Vad är det bästa som har hänt dig under åren i Täby kommun?". Bland talarna under avtackningen fanns Täby kommuns trygg- och säkerhetschef Gustaf Sundman, Trygg i Täby-kollegan Lil Froby och avdelningschefen vid samhällsutvecklingskontoret Poa Collins. Trygg i Täby genomför ett stort antal aktiviteter varje år, bland annat föreläsningar, trygghetsvandringar, seminarier och utbildningar. För att öka tryggheten och minska brottsligheten i Täby samverkar Trygg i Täby med Polisen och flera andra samhällsaktörer. Någon efterträdare till Bo Hammerin i Täby är inte utsedd.

Publicerat: 16 maj 2017.

 


ANNONS


 

Premiär för Täby Företagar-
träff i nya kommunhuset

Entréhallen fungerar även som mässlokal

Den rymliga entréhallen i Täbys nya kommunhus skulle kunna få plats med något fler utställare än de knappt 60 som tilläts under premiäreventet Täby Företagarträff den 27 april 2017.

 

Affischställ på det nya stråket Esplanaden utanför det nya kommunhuset i Täby Centrum förkunnade med orden "mässa, mingel, möten" den rätta vägen till Täby Företagarträff 2017. Denna är årets näringslivsdag i Täby kommun och arrangerades torsdagen den 27 april i entréhallen i den blott tio dagar gamla mässingbyggnaden vid Estrids torg.

Årets näringslivsmässa hade temat "Låt hållbarhet bli lönsamhet". Det märktes bland annat på ämnena för "microföreläsningarna" i konferensrummet till höger om huvudentrén, den "ekofika" (kaffe och kakbuffé) som besökarna bjöds på och de miljöbilar som visades utomhus på Täby torg.

Antalet utställare uppgick i år till strax under 60 stycken inklusive de bilföretag som ställde ut sina miljöbilar på Täby torg. Antalet besökare däremot går inte att fastställa med säkerhet eftersom det är fritt inträde till entréhallen för allmänheten.

Intrycket är dock att det kom tillräckligt många besökare utan att de behövde trängas under utställningstiden klockan 12–18. Det finns med andra ord utrymme för fler besökare. De flesta besökarna i år tycktes dessutom vara välbekanta med företagarträffen som företeelse.

Evenemanget arrangerades av Täby kommun, Företagarna Täby och Stockholms Handelskammare. De praktiska arbetena utfördes i år av loppisarrangören Stockholmsmarknader AB.

Täby Företagarträff arrangerades första gången 1985 och genomfördes årligen till och med 2015: För det mesta på Täby Park Hotell och några år på Täby Galopp.

Efter uppehållet under 2016 återkom näringslivsdagen nu 2017 med nya tag och i en ny lokal dvs entréhallen i Täbys nya kommunhus med adress Esplanaden 3. Evenemanget hölls således i år för 32:a gången i ordningen.

Den organisation, Stiftelsen Täby Företagarträff, som bildades 1998 och arrangerade de årliga företagarträffarna under åren 1998–2015 står nu utan styrelse och kommer att avvecklas, enligt vad Täby Allehanda erfar.

Utöver de tre arrangörerna har i år åtta företag bidragit som samarbetspartner till Täby Företagarträff: Täby Nyheter (DirektPress), Swedbank, Synvårdsmottagningen Täby Centrum, Handelsbanken, Länsförsäkringar Stockholm, PWC, Westmans Uthyrningsservice och Taxi Kurir.

Segrare i Företagarna Täbys tävling "Dragons' Den" (Draknästet) för Ung Företagsamhet (UF) på gymnasieskolorna i Täby blev Art In Progress UF. På fotot ses laget ta emot priset på scenen under Täby Företagarträff den 27 april 2017 i det nya kommunhuset. Det vinnande laget, som kommer från Tibble Gymnasium, består av Felix Agvald, Elsa Beckérus, Sophia Carlstedt, Hanna Posette och Emilia Romero. På andra plats kom Libro UF från Åva Gymnasium med Wilma Begby Persson, Linnéa Jacobsson och Sofia Lindau. På delad tredje plats kom lagen Sustainable living UF, Audiobuddy UF, Pretty in brown UF och Wings Youth UF. Längst till höger står Maurice Parry, prisutdelande styrelseledamot i Företagarna Täby.

Joakim Skotte, 30 år, utsågs till "Årets Unga Företagare i Täby 2017" på Täby Företagarträff den 27 april. Han är VD för Näsby Park Livs AB som driver livsmedelsbutiken Hemköp Alléns Livs på Djursholmsvägen 27 mitt emot Näsby slott. Han skriver att "Jag tycker det går för sakta att ta bort besprutade varor varor som framförallt når våra barn väldigt lätt – att flytta vindruvorna till kemikaliehyllan är en aktivitet jag kom på just för att råda bot på det." Näsby Park Livs AB omsätter cirka 34 miljoner kronor och har nio anställda.

"Årets Företagare i Täby 2017" blev Annica Forsgren Kjellman (till vänster) och Mikael Kjellman i företaget Skincity Sweden AB. Priset överlämnades på Täby Företagarträff den 27 april av kommunalrådet Camilla Brodin och Företagarna Täbys ordförande Annika Holst (med mikrofon). Annica Forsgren Kjellman och hennes make Mikael Kjellman startade Skincity, en e-handelssajt för hudvårdsprodukter, år 2011. Företaget har gått från 0 till nästan 200 miljoner kronor i omsättning enbart genom organisk tillväxt. Dessutom har företaget redovisat vinst varje år. Numera arbetar fler än 60 personer på Täbyföretaget Skincity, Sjöflygvägen 35 i Hägernäs.

De tre Rotaryklubbarna i Täby var väl representerade under hela dagen på Täby Företagarträff. Här är några av rotarianerna: Från vänster Marie Rooslien, Täby Attunda Rotaryklubb (RK), Ari Keinänen, inkommande president i Täby Attunda RK, Anders Skogsmo, Täby Jarlabanke RK, Mika Lindfors, inkommande president i Täby Rotyaryklubb, och Hans Gösta Engzell, Täby Jarlabanke Rotaryklubb.

Fyra företrädare för de tre arrangörerna Täby kommun, Företagarna och Handelskammaren: Från vänster Maria Wiberg, Företagarna Täby, Leif Eriksson, näringslivschef i Täby kommun, Karin Malmström, Stockholms Handelskammare, samt Camilla Brodin (KD), kommunalråd och ordförande för Utskottet för arbetsmarknad och näringsliv (UAN) i Täby kommun.


Publicerat: 28 april 2017.

 

Avtal om jättesatsning på
kollektivtrafik och bostäder
i Stockholmsregionen

Roslagsbanan ska gå ända in till T-Centralen

Se den utförliga artikeln om alla nyligen avtalade satsningar för 25 miljarder kronor på nya kollektivtrafikobjekt och 100 000 nya bostäder i huvudstadsregionen under den kommande 20-årsperioden. Artikeln finns i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda på www.stockholmsvarjehanda.se/nyheter.

För Täby kommuns del undertecknades avtalet i den så kallade Sverigeförhandlingen av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) under en pressträff nere i Fridhemsplans tunnelbanestation den 21 april 2017.

– Idag har vi undertecknat avtalet som innebär att Täbyborna i framtiden kommer kunna åka Roslagsbanan ända in till Stockholm City via Odenplan utan byte. Det innebär att Roslagsbanan kommer vara en av Sveriges modernaste järnvägar med dubbelspår och tiominuterstrafik, sade Leif Gripestam.

Täby kommun kommer att finansiera sin del av avtalet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare i Täby.  Medfinansieringen för Täbys del uppgår till 914 miljoner kronor. Totalt kostar Roslagsbanans utbyggnad 7,1 miljarder kronor.

– Investeringen kommer såväl befintliga som nya Täbybor till del och är mycket viktig för en robust och utvecklad kollektivtrafik till Norrort, framhöll Leif Gripestam och fortsatte:

– Genom detta historiska beslut har Täby tagit ett kliv in i framtiden på ett sätt som kommer att vara till nytta också för näringslivet i kommunen. Det som jag önskar mig nu och kommer att arbeta för är förlängningen till Arlanda.

Det som berör Täby kommun mest i Sverigeförhandlingen är att Stockholms läns landsting kommer att förlänga Roslagsbanan från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till City T-Centralen. Roslagsbanans förlängning projektstartar först år 2026 och kan öppnas för trafik 2038. Täby kommun åtar sig att bygga 16 200 bostäder. Kommunen ska även bygga ut fyra cykelbanor under 2018. Karta: Sverigeförhandlingen, Regeringskansliet.


Publicerat: 22 april 2017.

 


ANNONS


 

Täbys nya kommunhus i Täby Centrum öppnas 18 april

Interiörbilder från förhandsvisning

Täbys nya kommunhus i Täby centrum har en glasfasad med fasadlameller av mässingplåt. Denna plåt kallas "Nordic Brass" och är en legering mellan koppar (80%) och zink. Mässingplåten har på några månader förvandlats av väder och vind från nästan guldglänsande till brunfärgad. Eller som White Arkitekter uttrycker det: Går med åren "från ljusare toner till stilren patina". Till vänster om det nya kommunhuset ses Tibble kyrka i Esplanadens förlängning. Till höger ligger det blivande Estrids torg med Biblioteksgångens byggnader i bakgrunden. Kommunhusets huvudingång är belägen vid Estrids torg, men uppges få besöksadressen Esplanaden 3. Estrids torg beläggs med naturstenshällar av granit. Samtliga foton i reportaget är tagna den 9 mars 2017.

 

Tisdagen den 18 april 2017 slås porten upp för allmänheten till Täbys nya kommunhus ("Täby kommunhus"). Det ligger på Esplanaden 3 mellan Tibble kyrka och Bibliotekshuset i Täby centrum. Då har flyttlassen gått under påskhelgen den 13–17 april från det hittillsvarande kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby.

Datum för invigningen av det nya kommunhuset på fastigheten Marknaden 21 och det intilliggande Estrids torg har ännu inte bestämts.

Kontorsbyggnaden är uppförd i fem våningar plus en sjätte våning som takterrass med personalutrymmen. Bruttoarean är 9 743 kvadratmeter. Därtill kommer underjordiskt parkeringsgarage i två våningar under kontorsbyggnaden och i en våning under Estrids torg med en bruttoarea om 5 542 kvadratmeter. Total bruttoarea (BTA) är således 15 285 kvadratmeter.

Cirka 500 personer ska arbeta i det nya kommunhuset. Ytan per person blir betydligt mindre än i den gamla betongbyggnaden i Roslags-Näsby.

Det finns flera skäl att satsa på ett nytt kommunhus, enligt Täby kommun. Det nuvarande kommunhuset i Roslags-Näsby är tekniskt nedgånget. Det skulle bli för dyrt att renovera så att det uppfyller moderna krav. Målet är att skapa ett kommunhus präglat av öppenhet och tillgänglighet.

Under våren 2010 genomfördes en arkitekttävling för att ta fram ett förslag på ett nytt kommunhus i Täby centrum. Tävlingsjuryn utsåg enhälligt White Arkitekters bidrag "Tid för Täby" till vinnare.

Det nya kommunhuset utformas för kostnadseffektiv förvaltning, effektiv lokalförsörjning och minskad energiförbrukning. Täby kommun vill att dess nya hemvist ska bli ett föredöme för långsiktig miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Huset är preliminärt certifierat som Miljöbyggnad Guld. När byggnader klassas som Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld bedöms bland annat energianvändning, ljudmiljö, ventilation och klimat samt byggnadsmaterial och hantering av farliga ämnen. För miljöbyggnad Guld ska energianvändningen ligga på 65 procent eller lägre jämfört med kraven i Boverkets byggregler (BBR).

Hållbarhet är viktigt även vad gäller möbler och inventarier. De nya möblerna ska vara miljömärkta och får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel eller tungmetaller som till exempel bly och kadmium.

En del av möblerna från det gamla kommunhuset kommer att återanvändas i det nya. Större delen av de gamla möblerna kommer dock att skänkas till kommunens olika verksamheter såsom skolor och förskolor. Resterande inventarier skänks till välgörande ändamål.

Rivningen av det gamla kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby kommer att ske på ett miljömässigt kontrollerat sätt. Det första som sker i maj är att alla fasta inventarier skruvas ned och sorteras för återanvändning eller återvinning.

Efter sommaren kommer huset att rivas plan för plan med mesta möjliga hänsyn tagen till de kringboende, understryker kommunen. Det låga, äldre kommunhuset i tegel ska inte rivas utan byggas om till studentlägenheter.

Det här är det nya kommunhusets atrium (ljusgård) med huvudingång från Estrids torg. Till höger finns en lång receptionsdisk. Uppe i atriets luftrum över entréplanet ses något som vid första anblicken påminner om en stor grå myggsvärm. Vi närmare betraktande ser man att det består av cirka 2 500 silikongjutna fåglar målade med nordiska fågelfärger. Detta är en del av ett konstverk kallat "Mötet (eller hur man närmar sig ett moln av fåglar)". Det är skapat av konstnären Roland Persson.

 

Det nya kommunhuset har både tagit längre tid att bygga och blivit dyrare än planerat. Så sent som i oktober 2013 beräknades det vara inflyttningsklart första kvartalet 2016. Nu blir huset inflyttningsklart det andra kvartalet ett år senare.

Även kostnaderna för det nya kommunhuset har ökat något under årens lopp. Enligt årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamhet 2016 som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde häromdagen, den 6 mars 2017, kommer projektet att avslutas på en kostnad av 530 miljoner kronor. Tidigare beräkningar har legat under halvmiljarden.

Som jämförelse kan nämnas att kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2012 om en investeringsram på totalt 483 miljoner kronor. I anslaget ingick utgifter för byggnad, mark och inventarier.

Det nya kommunhusets atrium är "ganska stramt, ljust och monumentalt". Det domineras arkitektoniskt av de spektakulära trapporna mellan våningsplanen. Även konstnären Roland Perssons fågelmoln har som synes en framträdande plats. Fotograferat från entrésidan vid Estrids torg. Längst borta i entréplanet ligger kommunfullmäktiges sal med skjutbara väggar. På våningsplanet ovanför, bakom glasväggen, ligger kommunens krisrum. Därifrån ska kommunen styras under eventuella krislägen.

Här är en närbild på kommunfullmäktiges sammanträdessal i entréplanet: Som synes under arbete i slutspurten inför öppnandet om ungefär en månad. Inredningen blir flexibel med flyttbara bord och stolar. Väggarna är dekorerade med ytterligare ett konstverk, "The Listener", av Roland Persson. Det består av tryckta bilder av trädstammar och grenverk på de befintliga perforerade väggskivorna samt av ett antal blommor hängande från väggarna. Blommorna är i form av magnolior och trumpetblommor. De är gjutna i silikon dvs i samma material och teknik som fåglarna i entréhallen. Genom fönstren i bakgrunden skymtar Tibble kyrka, som ligger på andra sidan Attundavägen.

 

RUM FÖR POLITIKER I NYA KOMMUNHUSET

Kommunstyrelsen beslutade häromdagen, den 6 mars 2017, att
1. De politiska partier som får tillgång till ett rum är de som har ett kommunalråd (dvs minst 40% av heltid).
2. Rummen fördelas storleksmässigt efter andelen kommunalrådsposter räknade i heltid (dvs ej personer). Uppgår dessa till lika antal ska fördelning av största rum ske till det parti som innehar posten som kommunstyrelsens ordförande.
3. Den styrande koalitionen bör sitta samlad.

Bakgrunden till beslutet är att det nya kommunhuset innebär en övergång från ett mer traditionellt arbetssätt med en sluten struktur med företrädesvis cellkontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt som sker i öppna ytor.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt är en kontorslösning där en traditionell cellkontorsstruktur bryts upp och ersätts av olika typer av öppna lösningar i form av zonindelningar för att effektivisera verksamheten.

Arbetssättet innebär att medarbetarna inte har egna fasta arbetsplatser utan arbetar på platser som passar för de arbetsuppgifter som medarbetarna har för stunden.

Ett aktivitetsbaserat kontor omfattar tre olika zoner: En lugn zon där det kan arbetas ostört, en mellanzon som speglar ett öppet kontorslandskap och en aktiv zon för möten och diskussioner.

– Att arbeta aktivitetsbaserat tillåter oss att snabbt anpassa oss utifrån verksamheternas behov samt möjliggör effektivare samarbeten mellan kommunens olika delar. För att få effektivitet i ett aktivitetsbaserat kontor krävs en hög grad av digitalisering samt tekniska lösningar. Det skriver Täbys kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp och planeringsavdelningens chef Leif Eriksson i sitt tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2017.

Det aktivitetsbaserade arbetssättet kompletteras även av en stor mängd konferensrum för att möta arbetsmetodiken i kommunen. Då det inte längre förekommer fasta platser kommer varje medarbetare och politiska gruppledare utan eget rum att få tillgång till ett personligt låsbart skåp.

En trappa upp i det nya kommunhuset finns det här utrymmet som ska bli ett slags fikaplats. Det vetter mot från vänster Estrids torg med Bibliotekshuset, köpcentrumet Täby Centrum i fonden och Esplanaden med de nya bostadshusen längst till höger.

Den enda fasta punkten för varje anställd i det nya kommunhuset är ett sådant här skåp. Där finns tre hyllplan med plats för personliga tillhörigheter, arbetsutrustning och skor.

Arbetsplatserna i det nya kommunhuset är utformade enligt den rådande kontorstrenden med "aktivitetsbaserade ytor". Konceptet kan enklast beskrivas som kontorslandskap utan permanenta arbetsplatser. Man väljer en för tillfället lämplig ledig plats att arbeta ifrån. Skrivborden på bilden är höj- och sänkbara och kommer att utrustas med punktbelysning, dataskärmar och stolar.

 

Byggherre för det nya kommunhuset är Täby kommun. Projekteringsledare är Projektbyrån Stockholm AB. Entreprenadformen är delad med drygt 35 delentreprenader. Arkitekter har varit White Arkitekter AB genom Thomas Rudin och Robert Schmitz.

Täby Allehanda följde med en guidad förhandsvisning inne i det nya kommunhuset anordnad den 9 mars 2017 av Täbymoderaternas torsdagsklubb. Guide var Täby kommuns fastighetschef Maria Östholm. Från politikerhåll medverkade bland andra Stadsbyggnadsnämndens ordförande kommunalrådet Johan Algernon (M) och kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M).

Text och foton: Mac Lennart Lindskog
Publicerat: 11 mars 2017.

 


ANNONS


 

Täby beslutar inom kort om ny simhall med 50-metersbassäng

Den bärande gestaltningsidén är att låta den planerade simhallens huvudfunktioner återspeglas i byggnadens form genom en serie kubformade delvolymer, enligt Täby kommuns planbeskrivning. "Ett enhetligt fasadmaterial binder samman till en helhet, men samtidigt ges möjlighet till variation i struktur och textur, så att de olika byggnadsvolymerna kan få egna subtila uttryck." Förslaget som illustreras på bilden redovisar en mörk förkolnad träpanel, som bygger på en uråldrig japansk teknik. Taket ska helt eller delvis täckas av vegetation, vilket också regleras genom en planbestämmelse. "Vegetationstak bidrar positivt till fördröjning av dagvattnet och är samtidigt estetiskt tilltalande."

På bilden omges simhallsbyggnaden av Stora Marknadsvägen (till vänster), Bergtorpsvägen (upptill), Roslagsbanan (till höger) och parkeringsplatser (nedtill). De vitmarkerade byggnaderna till höger ligger i Täby parkområdet (f d galoppfältet) och finns ännu inte i verkligheten. Observera särskilt den planerade gång- och cykeltunneln under Stora Marknadsvägen (nedtill till vänster). Illustrationen är framtagen av Arkitektgruppen GKAK och 3D House.

 

Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd godkände den 21 februari 2017 förslaget till detaljplan för en ny simhall för granskning. Simhallen planeras byggas där den tidigare badmintonhallen och innebandyhallen Rospiggen och gatuköket Daisy's låg dvs på platsen intill Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen och Roslagsbanan.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en ny simhall med tillhörande parkering samt att anlägga trafiksäkra och gena passager för gång och cykel.

Den nya simhallen ska ersätta det nuvarande Tibblebadet, som ligger vid Tibble kyrka i anslutning till Täby Centrum. Tibblebadet uppfördes i mitten av 1970-talet. Bedömningen är att hela anläggningen, särskilt simhallen, behöver totalrenoveras. Detta framgår av tjänsteutlåtandet av tf planchefen/planarkitekten Helena Purmonen på Täby kommuns samhällsutvecklingskontor.

I stället för att renovera det nuvarande badhuset har en nybyggnation bedömts som mer ekonomiskt intressant och rimlig. Den plats som är aktuell för badhuset är i korsningen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen.

Fördelen med detta läge är att badet i Täby då också får en nära koppling till den kommande utbyggnaden på Täby park (tidigare galoppfältet) och ett centralt läge med goda kommunikationer.

Byggnaden avses inrymma vattenaktiviteter för hela familjen dvs för nöje, träning och tävling. Täbys nya simhall avses ha en 50-metersbassäng. Den kompletteras med två multi/aktivitetsbassänger och familjebad.

Träningsmöjligheter kommer att finnas i anläggningens gym. Byggnaden kommer även att inrymma läktare för besökare. Ambitionen är att simhallen ska vara tillgänglig för alla och rymma många aktiviteter samtidigt.

50-metersbassängen kommer att kunna delas till två 25-metersbassänger. Multi/aktivitetsbassängerna anpassas för simundervisning, simträning, vattengymnastik och andra tänkbara aktiviteter. Även någon form av mindre restaurang och butik kan inrymmas inom området.

I planarbetet har behovet av en ny gång- och cykeltunnel/bro över/under Stora Marknadsvägen studerats och utretts. Arbetet har utmynnat i att det bästa alternativet för simhallens tillgänglighet skulle vara en tunnellösning. Från trafiksäkerhetssynpunkt bedöms det vara viktigt att en gång- och cykeltunnel byggs.

Stadsbyggnadsnämndens beslut att godkänna detaljplan för del av fastigheten Tibble 8:16 (ny simhall) för granskning innehåller formuleringen "Paragrafen förklaras omedelbart justerad". Det tyder på att projektet nu bedrivs skyndsamt.

Under granskningstiden anordnas ett informationsmöte onsdagen den 15 mars 2017 klockan 18–20 i Kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby.

Efter granskningstiden följer antagandeprocessen, som beräknas pågå under det andra kvartalet 2017. Det slutgiltiga antagandebeslutet tas i kommunfullmäktige.

Antagandebeslutet träder i laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om beslutet inte överklagas. I så fall redan under sommaren 2017, framgår det av ett samtal med Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Simhallsbyggnadens gym och konferensdelar "vänder sig med generösa fönsterband mot entrétorget och skapar liv och rörelse". Genom att man från kaféet och receptionen på andra våningen föreslås kunna komma ut på en terrass mot entrésidan aktiveras torgrummet ytterligare. Illustrationen är framtagen av Arkitektgruppen GKAK och 3D House.

Publicerat: 22 februari 2017.

 


ANNONS


 

Fyra bolag får börja bygga på Täby park (f d galoppfältet)

Den första etappen i den blivande stadsdelen Täby park (dvs det tidigare galoppfältet) kommer att börja byggas med planerad start nästa år bortom Täby Galopps forna läktarbyggnad, som ses i bakgrunden. Denna bild av det stora galoppområdet fotograferades från takparkeringen på Täby Centrum den 7 februari 2017. I förgrunden ses den ena av de två prisbelönade cirkulationsplatserna, som är byggda i två plan.

 

Kommunfullmäktige i Täby förväntas den 13 februari 2017 godkänna kommunstyrelsens förslag till markanvisningsavtal avseende mark för flerbostadshus inom Täby park (f d galoppfältet). De vinnande anbudsgivarna i den första markanvisningstävlingen för Täby park blev Wästbygg, HSB, SSM och Titania, meddelade Täby kommun den 6 februari 2017. Detta innebär en viktig start för byggandet av den nya stadsdelen.

Bakgrunden till beslutet är att kommunen under hösten 2016 genomförde en markanvisningstävling för försäljning av mark för flerbostadshus inom detaljplanen för fastigheten Hästen 2 m fl inom Täby park. Tävlingen skapade stort intresse. Det kom in många anbud: Totalt 46 anbud från 30 bolag.

Markanvisningstävlingen pågick under perioden 1 september–20 oktober 2016. Tävlingen innehöll fem anbudsområden varav SSM vann två områden, enligt kommunens tjänsteutlåtande.

Utvärderingen av anbuden har skett efter bedömningskriterierna anbudssumma, genomförbarhet, gestaltning och hållbarhet.

Detaljplanen innehåller ungefär 1 400 bostäder och en skola för omkring 900 elever. I detaljplanen äger kommunen tre av de planerade bostadskvarteren. Dessa tre kvarter utgjorde tävlingsområdet i markanvisningstävlingen.

Preliminär intäkt enligt upprättade markanvisningsavtal är 417 554 000 kronor. Anbudssummorna kommer att indexregleras från värdenivån i oktober 2016 till tillträdesdagen. Slutgiltig köpeskilling kan även ändras på grund av ändrad byggrätt i detaljplanearbetet.

Det blir alltså HSB Bostad, SSM, Titania och Wästbygg som bygger de första husen i kommunens tre kvarter inom detaljplaneområdet Hästen 2 m fl i Täby park. Ett av de fem anbudsområdena blir hyresbostäder med cirka 180 lägenheter som byggs av SSM, resten blir bostadsrätter.

Totalt handlar det om ungefär 450 lägenheter med lokaler i bottenvåningarna. Planerad byggstart är 2018 med inflyttning under 2020.

– Nu växer Täby som norra Stockholms stadskärna fram med fler bostäder, verksamheter och kontor. Det är viktigt att bostadsbyggandet tar fart på allvar, med både bostads- och hyresrätter. Täby park är en milstolpe i Täbys moderna historia. Det säger Johan Algernon (M), som är kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Täby kommun äger ungefär en femtedel av marken i området. Kommunen avser att sälja mark i etapper till exploatörer, som vill ha en aktiv roll i att förverkliga en attraktiv stadsdel i centrala Täby. Kommunens kvarter planeras för bostäder, verksamheter och kontor. Av den totala bostadsproduktionen i Täby park byggs ungefär 1 000 bostäder på kommunens mark.

Det aktuella planområdet är en av de första detaljplanerna som nu arbetas fram inom området. Syftet med detaljplanen är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen i form av centrumändamål (handel, service, samlingslokaler etc).

Detaljplanen bedöms kunna innehålla cirka 1 400 lägenheter. Stadsstrukturen blir delvis tät med en hushöjd på 5–7 våningar i kvarteren och några högre hus där bebyggelsen tillåts gå upp till 8–10 våningar. Inom detaljplanen ryms även lokalytor om sammanlagt cirka 3 000 kvadratmeter.

Inom hela den blivande stadsdelen Täby park kommer man att bygga minst 6 000 lägenheter och cirka 4 500 arbetsplatser fram till mitten av 2030-talet.

Kommunen befinner sig i en expansiv fas. Inom de närmaste 20 åren kommer närmare 15 000 nya bostäder att byggas: Främst i de stora utbyggnadsområdena Täby park (f d galoppfältet), Täby centrum, Arninge-Ullna och Västra Roslags-Näsby.

En av vinnarna i Täby kommuns markanvisningstävling för den första delen i den blivande stadsdelen Täby park (tidigare galoppfältet) är byggherren SSM. Bolaget beskriver sitt projekt Täby Market med både hyreslägenheter och bostadsrätter så här: "Vi vill ge de bästa förutsättningarna till stadsliv på och runt Täby parks nya torg. Våra hyreslägenheter får växthus på taken och flera gemensamma ytor. I det mest strategiska läget, entréplanet av våra bostadsrätter, skapar vi den idealiska träffpunkten som vi kallar Täby Market". Illustration: SSM.

Publicerat: 11 februari 2017.

 


ANNONS


 

Stjärnartister på gala för funktionsnedsatta i Täby

Bland de medverkande på galan den 5 februari på Såstaholm fanns de här fem sångartisterna: Från vänster Annika Herlitz, Johannes Brost, Greger Schollin-Borg, Jan Johansen och Johan "Plexus" Oldenmark. Musikerna i bakgrunden ingår i Svart Pist Band. Foto: Stefan Sigemo.

 

Täby kommun anordnade söndagen den 5 februari 2017 en gala för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för nionde året i rad. Platsen var Såstaholm Hotell & Konferens (f d Höstsol) vid Vallentunasjön i Täby. Det var nästan fullsatt, cirka 180 funktionsnedsatta med närstående, i Karl-Gerhard-salen.

Publiken hälsades välkommen av Johnnie Gedda, som är områdeschef för LSS/Kommunpsykiatri. LSS är förkortningen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Galan leddes därefter av Greger Schollin-Borg, fritidsutvecklare i Täby Kommun, och hans kollega Johan "Plexus" Oldenmark, känd som f d gladiator på TV.

I första akten, som började klockan 16, var det premiärvisning av filmen "Resor och utflykter 2016" samt prisutdelningar. Filmen är producerad Greger Schollin-Borg och visar förra årets stimulerande upplevelser under resor och utflykter i Sverige för gruppen av intellektuellt funktionsnedsatta.

I pausen inmundigades det snittar och bubbel till tonerna av Brunnsoktetten under ledning av Jan Thor.

I andra akten uppträdde artisterna Johannes Brost (aktuell i TV-programmet "Let's Dance"), Jan Johansen, Annika Herlitz , Johan "Plexus" Oldenmark och Mette Herlitz med sång, dans och intervjuer. Nytt för i år var musikerna i "Svart Pist Band" (Lars, Roine och Micke), som i vanliga fall spelar med Robert Wells.

Mette Herlitz säger i ett uttalande:

– Jag har varit med i många år nu, men jag tycker det är en lika häftig upplevelse varje gång. Galan pågår inte bara en kväll utan är något som målgruppen pratar om och tänker på under hela året. Det hålls audition, man repar nummer, skriver sånger, planerar kläder m m.


VIDEO (78 sekunder). Prisutdelningarna på galan leddes av Greger Schollin-Borg (i smoking) och Johan "Plexus" Oldenmark.

Publicerat: 8 februari 2017.

 


ANNONS


 

Täby Företagarträff arrangeras
27 april i nya kommunhuset

Täby Företagarträff, som är Årets näringslivsdag i Täby kommun, arrangeras härnäst torsdagen den 27 april 2017 klockan 12–18 i foajén till Täbys nya kommunhus i Täby Centrum. Det meddelar företagarföreningen Företagarna Täby (tidigare Företagarna Täby-Österåker), som tillsammans med näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare och Täby kommun är de första tre partnerna för företagarträffen.

Arrangemanget utförs i år av Stockholmsmarknader AB på uppdrag av Stiftelsen Täby Företagarträff. Stockholmsmarknader AB drivs av Maria Wiberg och Emma Perning. Företaget har erhållit flera hedersutmärkelser som arrangör av loppisar, marknader och mässor i huvudstadsregionen.

Täby Företagarträff anordnades första gången 1985 och har sedan dess genomförts varje år fram till och med 2015. Det blev 31 år i rad.

Förra året, 2016, blev det dock ingen företagarträff. I år, 2017, blir det nysatsning i helt nya lokaler. Täbys nya kommunhus blir inflyttningsklart i påsk dvs i mitten av april.

Förr om åren har Täby Företagarträff huvudsakligen hållits på det forna Täby Galopp och i det forna Täby Park Hotel.

Nysatsningen uppges innebära "Mer plats för spontana möten, flexibelt deltagande och nya ideer. Mässan är fortfarande det självklara navet i Företagarträffen, i år i något stramare kostym."

Det blir även prisutdelning till Årets Företagare i Täby och Årets Unga Företagare i Täby.

Det erbjuds flera alternativ att medverka som utställare på Täby Företagarträff. För den besökande allmänheten blir det fritt inträde.

Mer om Täby Företagarträff finns på www.foretagartraff.se (tidigare www.tabyforetagartraff.org).

Publicerat: 15 januari 2017.

 

Täby kommun renoverar
gamla detaljplaner för delar av
Lahäll, Ella park och Ensta

Intresset var som synes stort för Täby kommuns informationsmöte för villaägare i Kommunhusets restaurang den 30 november 2016 angående renovering av detaljplan för Ensta. Det visade sig att renoveringen gäller endast en del av Ensta, framför allt områdena kring Ensta järnvägsstation och Ensta vattentorn. Det innebar att flera mötesdeltagare inte berördes direkt. Informationsmötet leddes av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) samt av Samhällsutvecklingskontorets planarkitekter Robert Nilsson och Linnea Silfverdal.

 

Täby kommuns samhällsutvecklingskontor anordnade nyligen tre informationsmöten i Kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby angående "renovering av detaljplaner för tre områden": Lahäll den 23 november klockan 18–19, Ella park den 24 november klockan 18–19 och Ensta den 30 november klockan 18–19.

Bakgrunden till renoveringsplanerna är att Täby kommun har gjort en förstudie där renoveringsbehovet av äldre detaljplaner har setts över.

Det kan handla om bestämmelser om minsta tomtstorlek, byggrätt, hur stor en komplementbyggnad får vara och hur många lägenheter som får inredas inom varje fastighet.

Utifrån förstudien har planerna rangordnats. Nedanstående planer har prioriterats högst uppe på listan:

1.  N14  Stadsplan – Näsby västra Park (laga kraft år 1927).  /Avser del av Lahäll/
2.  E12  Avstyckningsplan – Ella Park (laga kraft år 1930).
3.  E17  Byggnadsplan – Ensta villastad (laga kraft år 1935).

På kommunens hemsida finns kartor som visar de fastigheter som berörs direkt. Se www.taby.se/renovering_detaljplaner.

Syftet med att renovera ovanstående detaljplaner är, enligt kommunens Start-PM, att uppnå en enklare och mer effektiv hantering av gällande planer. De aktuella planerna, som alla är minst 80 år eller äldre, har gemensamt en bestämmelse om minsta tomtstorlek om 1 500 kvadratmeter.

Utifrån den bestämmelsen har flera avvikelser och dispenser medgivits över åren. Det har resulterat i att flera av de ursprungliga planerna har blivit perforerade av mindre detaljplaner.

En följd av detta kan innebära svårbedömd och rättsosäker bygglovshantering. Grannar sinsemellan kan också uppleva orättvisa, då det kan förekomma olika juridiska förutsättningar inom samma bostadskvarter. Lagstiftning och andra regelverk samt riktvärden har också förändrats sedan dessa äldre planer upprättades. Det förekommer planer med olämpliga markanvändningar.

En väl fungerande detaljplan skapar en tryggare utveckling av ett område såväl för kommunen som för den privata fastighetsägaren, enligt kommunens Start-PM. Med en väl fungerande detaljplan kan mera effektiva och rättssäkra beslut fattas. Renoveringen kan också bidra till att kulturhistoriska betydelsefulla områden och enskilda objekt kan identifieras och säkerställas genom ny detaljplan.

Målet med detaljplanerna är att ta fram nya reglerande förutsättningar som skapar en tydlig bild om vad som får göras inom berörda områden. Planerna ska även blicka framåt om hur de olika områdena är tänkta att kunna utvecklas.

Följande frågor behöver beaktas i det kommande planarbetet, enligt Start-PM:
- Se över lämplig storlek och utformning på fastigheter inom respektive planområde.
- Se över lämpliga byggrätter och övriga byggnadsspecifika bestämmelser inom respektive planområde.
- Se över standard och kapacitet på det befintliga VA-nätet.
- Ta ställning till fastigheter med bullerproblem.
- Ta ställning till att bilda nya fastigheter med svåra topografiska förhållanden.
- Klargöra de kulturhistoriska värdena för olika miljöer och enskilda objekt.
- Klargöra vad som gäller för de så kallade Attefallshusen inom respektive område.
- Se över att markutnyttjande överensstämmer mot gällande fastighetsgränser.

Tidplanen för renoveringen av de gamla detaljplanerna ser ut så här:
Start-PM: 26 januari 2016.
Samråd: 1:a kvartalet 2017
Granskning: 2:a kvartalet 2017
Antagande: 4:e kvartalet 2017
Laga kraft: Cirka 4 veckor efter antagandet om antagandebeslutet ej överklagas.

Publicerat: 13 december 2016.

 


ANNONS


 

Centerledaren Annie Lööf invigde pensionärspool i Täby

I invigningsceremonin med avtäckning av skylten till Pensionärspoolens kontor på Hörnåkersvägen 14 i Täby medverkade från vänster Pensionärspoolen i Sverige AB:s verkställande direktör Anders Eriksson, den distriktsansvarige för Norra Stockholm Dag Molin, Centerpartiets ordförande Annie Lööf och Centerpartiets kommunalråd i Täby Annika Nordgren.

 

Centerpartiets partiordförande Annie Lööf invigde den 28 september 2016 Pensionärspoolens kontor för "Norra Stockholm" på Hörnåkersvägen 14 i Täby. Hon höll ett anförande om företagandets villkor och avtäckte kontorsskylten.

Annie Lööf (C) är partiledare sedan 2011 och riksdagsledamot från Jönköpings län sedan valet 2006. Hon var näringsminister från 2011 till 2014. Hon har därmed ett särskilt intresse för företagsamhet.

Franchiserättigheterna till det kontor som nu har invigts ägs av Dag Molin. Området omfattar förutom Täby även Danderyd, Norrtälje, Sollentuna, Vallentuna, Upplands Väsby, Vaxholm och Österåker.

VD:n Anders Eriksson har arbetat på Pensionärspoolen i drygt sex år, bland annat som distriktsansvarig för Norra Halland och Borås. Han ser hur behovet för denna typ av bemanningstjänster har ökat markant de senaste åren med hög tillväxt på flera platser i Sverige.

– Först och främst är det pensionärerna som är viktiga för oss. Att möta deras behov av att få komma ut och känna sig behövda, upprätthålla rutiner och att tjäna lite extra pengar, säger Anders Eriksson.

I invigningsceremonin deltog bland andra även riksdagsledamoten Ola Johansson (C), fastighetens ägare Michael Billow från Ägarrådgivaren samt Daniel Petersson från Borgstroms Business Development och BNI.

Publicerat: 30 september 2016.

 


ANNONS


 

Stort intresse för kommunens informationsmöte om modulbostäder i Löttingelund

Täby kommuns informationsmöte tisdagen den 30 augusti 2016 med start klockan 18 samlade totalt ett 60-tal deltagare i Löttingelundsskolans matsal. På fotot ses kommunens samhällsutvecklingschef Joachim Quiding (stående) svara på frågor.

 

Täby kommun anordnade den 30 och 31 augusti 2016 informationsmöten om planerade modulbostäder för nyanlända i Löttingelund. Intresset för informationsmötena var stort.

I informationsmötet den 30 augusti i Löttingelundsskolans matsal deltog sammanlagt ett 60-tal närboende, kommunala politiker och verksamhetsansvariga tjänstemän. Ett 20-tal personer släpptes inte in eftersom de inte hade föranmält sig till mötet.

Informationsmötet inleddes av Täby kommuns kommunikationschef Karin Öhlander, som upplyste om bakgrund och syfte med mötet.

Kommunalrådet Hans Ahlgren (L), ordförande för Täby Fastighets AB (TFAB), hälsade välkommen.

Britt Mathiesen, Social Omsorg, informerade sedan om mottagandet av nyanlända barn och vuxna i Täby.

Lennart Krantz, chef för Skolhälsan, redogjorde för kommunens ansvar för förskola och skola åt asylsökande och nyanlända barn och elever.

Gun Tidestav, samordnare för flyktingmottagandet i Täby, berättade om integration och sysselsättning. Hon framhöll speciellt den nya satsningen Träffpunkt Kemistvägen 8.

Den sista föredragningspunkten utgjordes av Joachim Quiding, chef för Samhällsutvecklingskontoret, som presenterade byggplaner för modulbostäder och planer för hur processen ska föras framåt.

I informationsmötet medverkade även kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), som svarade på många frågor, samt kommunalrådet Annica Nordgren (C) och kommundirektören Carina Lundberg Uudelepp (som är kommunchef dvs högste tjänsteman).

Frågorna från åhörarna var många och ibland ganska hätska. Det låg mycket oro i luften inför de planerade modulbostäderna i Löttingelund.

Frågorna gällde exempelvis hur bostadspriserna kommer att påverkas i Löttingelund (flera åhörare befarar minskat värde för sina villor), hur intagning till skolor påverkas (dvs om nyanlända barn och ungdomar får förtur på bekostnad av permanentboende) och hur modulbostäder påverkar avloppssystem och fornlämningar).

Modulhus eller modulbyggnad är en typ av hus som sätts ihop av volymelement eller moduler, enligt Wikipedia. De kan på så sätt användas som till exempel bostäder, kontor och skolor. Modulerna byggs i förväg på fabrik, säljs eller hyrs ut, och sätts sedan ihop på plats.

Täby kommun har tecknat arrendeavtal med en leverantör som kommer att hyra mark av kommunen. Leverantören projekterar, gör markundersökningar, söker bygglov och bygger när alla beslut är tagna. Täby kommun hyr sedan bostäderna när de är färdiga för inflyttning.

Tidsbegränsat bygglov ges på max 15 år för modulbostäder, enligt kommunen. I det här fallet söks ett tillfälligt bygglov på 10 år med möjlig förlängning.

Intresset var stort för Täby kommuns informationsmöte om planerade modulbostäder för nyanlända i Löttingelund den 30 augusti 2016. Ett 60-tal personer deltog i mötet. Ett 20-tal personer, som inte hade anmält sitt deltagande, släpptes inte in till mötet i skolans matsal.

 

Under 2016 ska Täby kommun ta emot 273 personer, som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Detta utifrån den nya bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016.

Det finns i dagsläget inte kapacitet att tillhandahålla så många bostäder på kort sikt. Modulbostäder är en lösning som kommunen arbetar vidare med för att lösa situationen, enligt Täby kommuns information.

Kommunen har undersökt flera platser som kan vara lämpliga för modulbostäder. Kriterierna är att det ska vara rimligt nära till skolor och allmänna kommunikationer. Byggnationerna ska inte inkräkta på naturreservat och parker. De ska inte heller vara ett hinder för byggande av andra bostäder, förskolor, skolor och kommersiella lokaler.

Planen är att bygga ett 30-tal modulbostäder på varje plats. De första modulbostäderna beräknas vara klara för inflyttning i december 2016.

För närvarande arbetar kommunen vidare med följande platser för modulbostäder:

•  Löttinge, utmed Löttingevägen söder om Svevia (del av fastigheten Löttinge 10:1)

•  Arninge, del av marken norr om Jaktvillan mellan Kundvägen och infarten till Jaktvillan (del av fastigheten Arninge 4:1)

•  Karby, södra Midgårds industriområde (del av Karby 2:1)

Inför varje etablering informerar Täby kommun de boende i närheten av de platser som berörs. Kommunen skickar information till berörda boende med post och bjuder in till informationsmöten där kommunala företrädare berättar om vad som planeras och svarar på frågor.

Till dess att modulbostäderna är färdiga kommer alternativa lösningar att användas: Till exempel sociala lägenheter, hotell och vandrarhem.

Publicererat: 5 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Roslagsbanans avstängningar: Kårstalinjen januari–augusti och Österskärslinjen juni–december

Utbyggnaden till dubbelspår på Roslagsbanan pågår för fullt. Fotograferat den 20 augusti 2016 på Kårstalinjen vid Ensta i Täby. Foto: Helena Lindskog.

 

Under nästa år kommer delar av tågtrafiken på Roslagsbanan att stängas av. Det framgår av Roslagsbanans nyhetsbrev som gavs ut den 26 augusti 2016.

• Kårstalinjen är avstängd januari-augusti 2017. Tågtrafiken är igång på Österskärslinjen fram till midsommar.

• Österskärslinjen är avstängd juni-december 2017. Tågtrafiken på Kårstalinjen är igång igen i mitten av augusti.

• Roslags Näsby station är avstängd från midsommar till mitten av augusti 2017. Under denna period är tågtrafiken på Roslagsbanan igång endast på Näsbyparkslinjen.

Exakta datum för avstängningarna är ännu inte fastlagda. Ersättningstrafiken sker med bussar. Sträckor och tider är ännu inte fastlagda.

Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby–Visinge innebär att från och med hösten 2017 blir Kårstalinjen dubbelspårig på hela sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby.

Ett informationsmöte om den nya tågdepån i Molnby och Roslagsbanans utbyggnad på Kårstalinjen kommer att arrangeras tisdagen den 30 augusti klockan 18.00–20.00 i Vallentuna Kulturhus på Allévägen 1 i Vallentuna Centrum.

Ett annat informationsmöte om säkerhetshöjande åtgärder kring Viggbyholms station och Roslagbanans kommande utbyggnad på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg kommer att anordnas tisdagen den 6 september 2016 klockan 18.00–20.00 i Täby Enskilda Gymnasium på Kemistvägen 1 i Täby.

Ytterligare ett informationsmöte om Roslagsbanans utbyggnad på sträckan Roslags Näsby–Tibble–Ensta–Visinge och ombyggnaden av Roslags Näsby station kommer att hållas tisdagen den 13 september klockan 18.00–20.00 i Åva Gymnasium på Åva skolgränd 1–3 i Täby.

Utbyggnaden och upprustningen av Roslagsbanan utförs av Stockholms läns landsting (SLL) genom AB Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Publicerat: 26 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Flygvapenchefen deltog
i minnesceremoni på
F2-området i Hägernäs


VIDEO (63 sekunder). Flygvapnets 90-årsceremoni på F2-området i Hägernäs ägde rum vid sjöflygflottiljens minnesmonument intill Catalinatorget och restaurang Pont (i bakgrunden) onsdagen den 17 augusti 2016. Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson höll tal liksom kamratföreningens representant Kurt Jörgne (i rullstol). Chefen för Luftstridsskolan överste Anders Persson har ansvar för att bära F2:s traditioner vidare. Minnesceremonin avslutades med kransnedläggning vid monumentet. Det var duggregnigt och blåsigt, vilket märktes mest på fanborgen.

 

Det svenska flygvapnet firar 90 år under 2016. Som ett inslag i 90-årsjubileet reser flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson runt till landets nedlagda flygflottiljer och dess kamratföreningar nu under det andra halvåret. Det första besöket i rundresan ägde rum på det forna F2 i Hägernäs under förmiddagen den 17 augusti.

Under vecka 33 startade rundresan i Stockholmsområdet. Den 17 augusti besöktes både F2 i Hägernäs (i Täby kommun) och F8 i Barkarby (i Järfälla kommun).

Besöket i Hägernäs genomfördes med en ceremoni vid F2:s minnesmonument tillsammans med flera före detta medarbetare från F2.

Från berörda kamratföreningars sida medverkade bland andra Gunnar Persson, Kurt Jörgne, Torbjörn Armandsson, Leif Varverud och Gunnar Lindbergh.

F2 har under årens lopp sedan 1926 bytt namn flera gånger. Från 1949 till nedläggningen 1974 hette förbandet Kungl Roslagens flygkår.

Noterbart i historiken är bland annat att den legendariske svenskättade amerikanske flygaren Charles Lindbergh besökte F2 år 1933. Han är mest känd för att 1927 ha blivit den förste som genomförde en ensamflygning utan mellanlandning över Atlanten på sträckan New York–Paris.

I juni 1952 blev ett Catalina-flygplan från F2 nedskjutet av ryskt jaktflyg i samband med spaning efter en saknad svensk DC-3:a över Östersjön. Hela besättningen i Catalinan räddades. En av dem lever fortfarande, fick deltagarna veta den 17 augusti, men han kunde inte delta i minnesceremonin.

Mer om 90-årsfirandet: Under eftermiddagen den 17 augusti genomfördes ett besök på F8 i Barkarby. Där hade man från kamratföreningens sida valt att inte genomföra en minnesceremoni vid minnesstenen av praktiska skäl, enligt Luftstridsskolans informationschef major Mats Gyllander. Besöket på F8 bestod av en visning av delar av det gamla flottiljområdet inklusive ett besök i berghangaren.

Två dagar senare, fredagen den 19 augusti, besöktes F18 i Tullinge (i Botkyrka kommun). I likhet med både F2 och F8 byggs det bostäder och olika verksamheter på de gamla flottiljområdena.

I Tullinge genomfördes en minnesceremoni vid F18:s minnessten strax nedanför det gamla kanslihuset, som står kvar på högsta punkten i området. Även där medverkade flera medlemmar från F18:s kamratförening.


VIDEO (50 sekunder). Under samlingen på restaurang Pont i Hägernäs Strand inför minnesceremonin för F2 svarade flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson på Täby Allehandas fråga om det kan bli aktuellt igen med militära sjöflygplan. I bakgrunden på videon ses Luftstridsskolans chef överste Anders Persson och Täby kommuns Kultur- och fritidsnämnds ordförande Robert Stopp (L). I sammankomsten representerades kommunen även av kommunalrådet Hans Ahlgren (L).

 

Flygvapenchefens rundresa är planerad att pågå till en bit in i november, då målet att ha besökt 19 olika platser ska vara uppnått.

Närmast i tur står besök på F3 och AF2 i Malmslätt under söndagen den 28 augusti. Sedan fortsätter ceremonierna på måndagen den 29 augusti vid F13 i Norrköping och F11 i Nyköping.

Flygvapnets 90-årsjubileum inleddes den 1 juli 2016 med ett offentligt evenemang vid Flygarmonumentet vid Karlaplan i Stockholm.

Flygvapnet bildades den 1 juli 1926 som en egen försvarsgren efter riksdagens beslut att slå samman marinflyget och arméflygets flygande förband, enligt Flygvapnets webbplats.

Inledningsvis avdelades 400 officerare, 700 värnpliktiga, fyra flygkårer, en flygskola och två flygverkstäder. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i en snabb takt. Under efterkrigstiden hade Sverige ett av de största flygvapnen i världen.

Flygvapnet har haft över 20 flygflottiljer och deltagit i internationella insatser i stora delar av världen.

Idag består Flygvapnet endast av Skaraborgs flygflottilj (F7), Blekinge flygflottilj (F17), Norrbottens flygflottilj (F21), Helikopterflottiljen (Hkpflj) och Luftstridsskolan (LSS).

En historisk rest från F2-tiden är denna hangarbyggnad, som numera är ombyggd till bilgarage för de boende i Hägernäs Strand. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Det pågår fortfarande sjöflygverksamhet på det forna F2-området i Hägernäs. Här ses flygplan med pontoner vid bryggan som tillhör Täby Sjöflygklubb. Planen startar och landar på vattnet i Hägernäsviken, som är en del av Stora Värtan som i sin tur är en del av Östersjön. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Publicerat: 23 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Täby kommun har startat "Träffpunkt Kemistvägen" för asylsökande och svenskar

Under premiärdagen för "Träffpunkt Kemistvägen" på Kemistvägen 8 i Täby torsdagen den 4 augusti 2016 deltog som synes ett antal asylsökande från olika länder och svenska volontärer.

 

Den 4 augusti öppnade Täby kommun för första gången Träffpunkt Kemistvägen. Där "ska asylsökande kunna delta i aktiviteter som bidrar till integration och en meningsfull vardag samt inspireras till nya vänskaper och utbyte mellan olika nationaliteter".

Till en början erbjuds språk- och sycafé under benämningen "Prata svenska-caféet" på torsdagar klockan 11–15 under perioden 4–25 augusti. Arrangör är Svenska kyrkan via Täby församling i samarbete med Röda Korsets Täbykrets.

Lokalerna är bemannade av kommunanställda samordnare under alla vardagar (måndagar–fredagar) klockan 08–16.

Flera andra organisationer har visat intresse för att bedriva verksamheter som planeras starta under september.

Täby kommuns kontaktpersoner på Träffpunkt Kemistvägen är Ann-Charlotte Mann och Gun Tidestav.

Kontaktperson för "Prata svenska-caféet" är Mariam Ghaly, som är diakon i Täby församling. Hon talar både svenska och arabiska.

I år ska Täby kommun ta emot 273 personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Detta enligt den nya lag (Bosättningslagen 2016:38) som trädde ikraft den 1 mars 2016.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Täby kommun utreder olika möjligheter för att möta behovet av bostäder för nyanlända invånare. En av lösningarna är modulhusbostäder, som planeras på flera platser i kommunen.

Kommunens ansvar för nyanlända personer omfattar att ordna bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och samhällsservice såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg.

I väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd kan asylsökande bo på Migrationsverkets asylboenden eller välja att ordna boende på egen hand, till exempel hos släktingar eller vänner.

I Täby har Migrationsverket ett asylboende som är inrymt i det forna Täby Park Hotell på Kemistvägen 30. Där bor för närvarande drygt 420 asylsökande varav 140 är barn och ungdomar, enligt Täby kommun.

Det finns tre HVB-hem (hem för vård eller boende) i kommunen för ensamkommande barn och ungdomar. Där bor ett 50-tal barn. Ett HVB-hem erbjuder boende till barn och ungdomar som inte kan bo med sin familj.

– Att aktivera människor och skapa möjligheter till möten och lärande bidrar till en bra start för alla nyanlända kommuninvånare. Det säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i en kommentar i Täby kommuns information "Ditt Täby".

Täby kommuns nyöppnade "Träffpunkt Kemistvägen" för asylsökande ligger på det andra våningsplanet i den här byggnaden med adress Kemistvägen 8 i Täby. Huset är undanskymt beläget i närheten av bensinstationen i hörnet av Stora Marknadsvägen och Kemistvägen. På det översta våningsplanet finns Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor (SRMH). På det nedersta våningsplanet finns Åkerby äldreboende.

Publicerat: 4 augusti 2016.ANNONS